за Христос

Книги, в които се съдържа "вяра":

Търсене на "вяра" в Евреи:

Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. /Евреи 4:2/
Поради това нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме отново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, /Евреи 6:1/
да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. /Евреи 6:12/
нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца, очистени от лукава съвест, и с тяло, измито в чиста вода; /Евреи 10:22/
А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра;
но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми."
/Евреи 10:38/
С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща. /Евреи 11:3/
С вяра Авел принесе на Бога жертва, по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му; и чрез тази вяра той и след смъртта си още говори. /Евреи 11:4/
С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. /Евреи 11:5/
А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които Го търсят. /Евреи 11:6/
С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. /Евреи 11:7/
С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе, без да знае къде отива. /Евреи 11:8/
С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исаак, и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. /Евреи 11:9/
С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже сметна за верен Този, Който бе дал обещание. /Евреи 11:11/
Всички тези хора умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. /Евреи 11:13/
С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаак в жертва. Да! Онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син, /Евреи 11:17/
С вяра Исаак благослови Яков и Исав - даже за бъдещите неща. /Евреи 11:20/
С вяра Яков, на умиране, благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си. /Евреи 11:21/
С вяра Йосиф, на умиране, спомена за излизането на израелтяните и даде поръчка за костите си. /Евреи 11:22/
С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че беше красиво дете; и не се бояха от царската заповед. /Евреи 11:23/
С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря /Евреи 11:24/
С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа като човек, който вижда Невидимия. /Евреи 11:27/
С вяра установи Пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. /Евреи 11:28/
С вяра израелтяните минаха през Червеното море като по сухо, на което, като се опитаха и египтяните, се издавиха. /Евреи 11:29/
Чрез вяра йерихонските стени паднаха след седемдневно обикаляне около тях. /Евреи 11:30/
С вяра Раав, блудницата, не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир. /Евреи 11:31/
които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове, /Евреи 11:33/
като насочваме своя взор към Исус, Начинателя и Завършителя на нашата вяра, Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол. /Евреи 12:2/


Библейски речник - "вяра" се съдържа и в Библейския речник: