за Христос

Съгласувани евангелия

ВЪПЛАЩЕНИЕТО, РОЖДЕНИЕТО И МЛАДОСТТА НА НАШИЯ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
 • Предисловието на Евангелието от Йоан - Йоан 1:1-18
 • Предисловието на Евангелието от Лука - Лука 1:1-4
 • Ангел Гавриил предсказва на Захария рождението на Йоан. (В Ерусалим) - Лука 1:5-25
 • Ангел Гавриил предсказва на Дева Мария, че тя ще зачне и ще роди Исус. (В Назарет) - Лука 1:26-38
 • Дева Мария посещава Елисавета. (В планинската част на Юдея) - Лука 1:39-56
 • Рождението на Йоан Кръстител. (В планинската част на Юдея) - Лука 1:57-80
 • Ангел Господен се явява на Йосиф. (В Назарет) - Матей 1:18-25
 • Рождението на Исус. (Във Витлеем) - Лука 2:1-7
 • Родословия - Матей 1:1-17; Лука 3:23-38
 • Ангел известява на овчарите за раждането на Исус. (Близо до Витлеем) - Лука 2:8-20
 • Обрязването на Исус и представянето му в храма. (Във Витлеем и Ерусалим) - Лука 2:21-38
 • Посещението на мъдреците - Матей 2:1-12
 • Бягството в Египет; жестокостта на Ирод - Матей 2:13-18
 • Завръщането от Египет и заселването в Назарет - Матей 2:19-23; Лука 2:39,40
 • Исус в храма на дванадесет години - Лука 2:41-52


 • ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ ДО ПЪРВАТА ПАСХА В ХРИСТОВОТО СЛУЖЕНИЕ
 • Проповядването на Йоан Кръстител. (В Юдейската пустиня) - Матей 3:1-12; Марк 1:1-8; Лука 3:1-18
 • Кръщението на Исус. (В Йордан) - Матей 3:13-17; Марк 1:9-11; Лука 3:21,22
 • Изкушението на Исус. (В Юдейската пустиня) - Матей 4:1-11; Марк 1:12,13; Лука 4:1-13
 • Свидетелството на Йоан Кръстител за Исус. (Оттатък Йордан) - Йоан 1:19-34
 • Запознаването на учениците на Йоан с Исус - Йоан 1:35-42
 • Разговорът на Исус с Филип и Натанаил - Йоан 1:43-51
 • Сватбата в Кана Галилейска - Йоан 2:1-12


 • ПЪРВАТА ПАСХА В ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ИСУС И СЪБИТИЯТА ДО ВТОРАТА
 • Исус чисти храма. (Ерусалим) - Йоан 2:13-25
 • Разговор с Никодим. (Ерусалим) - Йоан 3:1-21
 • Исус кръщава в Юдея. Йоан пак свидетелствува за него - Йоан 3:22-36
 • Исус отива в Галилея. Йоан Кръстител е хвърлен в тъмница - Йоан 4:1-3; Матей 4:12; Марк 1:14; Лука 4:14; Матей 14:3-5; Марк 6:17-20; Лука 3:19,20
 • Разговор със самарянката. Мнозина от самаряните повярват в Исус. (В Сихар) - Йоан 4:4-42
 • Исус поучава в Галилея - Йоан 4:43,44; Матей 4:17; Марк 1:14,15; Лука 4:14,15; Йоан 4:45
 • Изцеление на сина на един царски чиновник от Капернаум. (В Кана) - Йоан 4:46-54
 • Исус поучава в Назарет, но хората не го приемат - Лука 4:16-30
 • Исус напуска Назарет и се заселва в Капернаум - Марк 4:13-16
 • Чудесният лов на рибите. Призоваването на Петър, Андрей, Яков и Йоан. (Близо до Капернаум) - Лука 5:1-11; Матей 4:18-22; Марк 1:16-20
 • Изцеление на един обладан. (В Капернаум) - Марк 1:21-28.; Лука 4:31-37
 • Изцеление на тъщата на Петър и на мнозина други. (В Капернаум) - Матей 8:14-17; Марк 1:29-34; Лука 4:38-41
 • Господ проповядва по цяла Галилея и изцелява болни; изцелението на един прокажен - Матей 4:23-25 Матей 8:2-4; Марк 1:35-45; Лука 4:42-44 Лука 5:12-16
 • Изцеряване на един парализиран човек. (В Капернаум) - Матей 9:2-8; Марк 2:1-12; Лука 5:17-26
 • Призоваването на Матей (Левий), и угощението в къщата му. (В Капернаум) - Матей 9:9-13; Марк 2:13-17; Лука 5:27-32
 • Отговор на питания за поста - Матей 9:14-17; Марк 2:18-22; Лука 5:33-39


 • ВТОРАТА ПАСХА И СЪБИТИЯТА ДО ТРЕТАТА
 • Господ Исус идва в Ерусалим; изцелява един болен при къпалнята Витесда; и учи - Йоан 5:1-47
 • Учениците късат класове в съботен ден - Матей 12:1-8; Марк 2:23-28; Лука 6:1-5
 • Изцелението на изсъхналата ръка в друг съботен ден - Матей 12:9-14; Марк 3:1-6; Лука 6:6-11
 • Популярността на Исус се увеличава; Той прави много изцерения - Матей 12:15-21; Марк 3:7-12; Лука 6:7-19
 • Исус се оттегля на планината и избира дванадесетте апостоли - Матей 10:2-4; Марк 3:13-19; Лука 6:12-17
 • Словото на Исус на планината. (Близо до Капернаум) - Матей 5:1- Матей 8:1; Лука 6:20-49
 • Изцеление на слугата на стотника. (Капернаум) - Матей 8:5-13; Лука 7:1-10
 • Възкресението на синът на една вдовица. (Близо до Наин) - Лука 7:11-17
 • Йоан Кръстител изпраща ученици до Исус; Свидетелството на Исус за Йоан - Матей 11:2-19; Лука 7:18-35
 • Осъждението на непокаялите се градове; покана към натоварените - Матей 11:20-30
 • На трапезата в дома на Симон Фарисеина, една жена Го помазва с миро- Лука 7:36-50
 • Господ обхожда Галилея пак с дванадесетте апостоли - Лука 8:1-3
 • След изцелението на един обладан, книжниците и фарисеите хулят и търсят знамение; отговори на Исус - Матей 12:22-45; Марк 3:20-30; Лука 11:14-36
 • Исус казва, че истинските негови ученици са негови сродници - Матей 12:46-50; Марк 3:31-35; Лука 8:19-21
 • Притчата за сеяча. (При Галилейското езеро) - Матей 13:1-23; Марк 4:1-25; Лука 8:4-18
 • Притчата за плевелите и други притчи - Матей 13:24-53; Марк 4:26-34; Лука 13:18-21
 • Господ успокоява бурята. (В Галилейското езеро) - Матей 8:18; Марк 4:35; Лука 8:22; Матей 8:19-22; Лука 9:57-62; Матей 8:23-27; Марк 4:36-41; Лука 8:22-25
 • Гадаринските обладани - Матей 8:28- Матей 9:1; Марк 5:1-21; Лука 8:26:-40
 • Изцелението на една жена, която имаше кръвотечение, и възкресението на дъщерята на Яир. (В Капернаум) - Матей 9:18-26; Марк 5:22-43; Лука 8:41-56
 • Изцеление на двама слепи и на един ням обладан - Матей 9:27-34
 • Господ отново поучава в Назарет, и пак е отхвърлен от хората - Матей 13:54-58; Марк 6:1-6
 • Трета обиколка в Галилея. Исус дава поръчения на дванадесетте и ги изпраща - Матей 9:35-38 Матей 10:1,5-42 Матей 11:1; Марк 6:6-13; Лука 9:1-6
 • Ирод вярва, че Исус е Йоан Кръстител, когото той беше обезглавил, и сега е възкръснал от мъртвите - Матей 14:1,2,6-12; Марк 6:14-16,21-29; Лука 9:7-9
 • Дванадесетте се връщат и Исус заедно с тях заминава от Галилейското море, и после нахранва петте хиляди - Матей 14:13-21; Марк 6:30-44; Лука 9:10-17; Йоан 6:1-14
 • Исус ходи по водата на Галилейското езеро - Матей 14:22-36; Марк 6:45-56; Йоан 6:15-21
 • Поучава в синагогата в Капернаум - Йоан 6:22-71


 • ОТ ТРЕТАТА ПАСХА ДО ПОСЛЕДНОТО НАПУСКАНЕ НА ГАЛИЛЕЯ
  (Около шест месеца)
 • Исус отговаря на фарисеите, които обвиниха учениците му, защото яли хляб с немити ръце. (В Капернаум) - Матей 15:1-20; Марк 7:1-23
 • Изцеление на дъщерята на Сирофиникянката. (В Тирската земя) - Матей 15:21-28; Марк 7:24-30
 • Изцеление на един ням човек и на мнозина други. Нахранване на четирите хиляди. (В Декаполските предели) - Матей 15:29-38; Марк 7:31- Марк 8:9
 • Фарисеите и садукеите отново искат знамение. (Близо до Магдала при Галилейското езеро) - Матей 15:39- Матей 16:4; Марк 8:10-12
 • Наставление против квасът на фарисеите. (Североизточната страна на Галилейското езеро) - Матей 16:4-12; Марк 8:13-21
 • Изцеление на един сляп. (Във Витсаида) - Марк 8:22-26
 • Господ предизвестява смъртта си, възкресението си и страданията на последователите си. (В околностите на Кесария Филипова) - Матей 16:13-28; Марк 8:27- Марк 9:1; Лука 9:18-27
 • Преображението на Исус и разговора му с тримата ученици (На планината Тавор) - Матей 17:1-13; Марк 9:2-13; Лука 9:28-36
 • Изцеление на един обладан, когото учениците не можаха да изцелят - Матей 17:14-21; Марк 9:14-29; Лука 9:37-43
 • Исус отново предизвестява смъртта и възкресението си - Матей 17:22-23; Марк 9:30-32; Лука 9:43-45
 • Чудесното намиране на парите за данъкът от две драхми. (В Капернаум) - Матей 17:24-27; Марк 9:33
 • Различни поучения. (В Капернаум):
 • За смиреномъдрие; пример с едно дете - Матей 18:1-5; Марк 9:33-37; Лука 9:46-48
 • За един, който не следваше учениците - Марк 9:38-41; Лука 9:49,50
 • За съблазните - Матей 18:6-9; Марк 9:42-50
 • За търсене на погиналите; притчата за деветдесет и деветте - Матей 18:10-14
 • За прощението; притчата на царя, който прегледа сметките на слугите си - Матей 18:15-35
 • Последното напускане на Галилея - Йоан 7:2-10; Матей 19:1; Марк 10:1; Лука 9:51-56
 • Изпращането на седемдесетте - Лука 10:1-16
 • Изцеление на десетте прокажени - Лука 17:11-19


 • ОТ ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО ДО ПОСЛЕДНОТО ПРИСТИГАНЕ НА ИСУС ВЪВ ВИТАНИЯ
 • Празникът на шатрите; поучение на Исус. (В Ерусалим) - Йоан 7:11- Йоан 8:1
 • Жената хваната в прелюбодейство. (В Ерусалим) - Йоан 8:2-11
 • Исус продължава да поучава, а когато юдеите искат да го убият с камъни, той се спасява - Йоан 8:12-59
 • Исус изцелява един сляпо-роден; показва себе си като Добрия Пастир - Йоан 9:1- Йоан 10:21
 • Връщането на седемдесетте. (В Ерусалим или в околността му) - Лука 10:17-24
 • Притчата за Добрия Самарянин. (Близо до Ерусалим) - Лука 10:25-37
 • Посещение на Исус при Марта и Мария. (Във Витания) - Лука 10:38-42
 • Господ отново поучава учениците как да се молят - Лука 11:1-13
 • Исус в къщата на един фарисей; изобличава фарисеите - Лука 11:37-54
 • Различни поучения - Лука 12:1-59
 • За участта на галилеяните; притчата на безплодната смоковница; изцеление на една жена в съботен ден - Лука 13:1-17
 • Празникът на освещението на храма; Исус се оттегля от Ерусалим и отива оттатък Йордан - Йоан 10:22-42
 • Исус пътува към Ерусалим, и поучава по пътя. (Оттатък Йордан) - Матей 19:1,2; Марк 10:1; Лука 13:22-33
 • В къщата на един фарисей Исус изцелява красничав човек, и поучава. (Оттатък Йордан) - Лука 14:1-24
 • Какво се изисква от учениците на Христос? (Оттатък Йордан) - Лука 14:25-35
 • Притчите за изгубената овца, за изгубената драхма и за блудния син. (Оттатък Йордан) - Лука 15:1-32
 • Притчата за неправедния настойник. (Оттатък Йордан) - Лука 16:1-13
 • Изобличение на сребролюбивите фарисеи; притчата за богаташа и Лазар. (Оттатък Йордан) - Лука 16:14-31
 • За съблазните, вярата и смиреномъдрието - Лука 17:1-10
 • Възкресението на Лазар. (Във Витания) - Йоан 11:1-46
 • Съветът на Каиафа против Исус; Исус се оттегля от Ерусалим до Ефраим - Йоан 11:47-54
 • За идването на Божието царство - Лука 17:20-37
 • Притчите за несправедливия съдия, и за фарисея и бирника - Лука 18:1-14
 • За развода - Матей 19:3-12; Марк 10:2-12
 • Исус приема и благославя малките деца - Матей 19:13-15; Марк 10:13-16; Лука 18:15-17
 • Богатият момък - Матей 19:16-30; Марк 10:17-31; Лука 18:18-30
 • Притчата за работниците на лозето - Матей 20:1-16
 • Исус за трети път предизвестява смъртта и възкресението си. - Матей 20:17-19; Марк 10:32-34; Лука 18:31-34
 • Славолюбивото искане на Заведеевите синове - Матей 20:20-28; Марк 10:35-45
 • Изцеление на двама слепи близо до Ерихон - Матей 20:29-34; Марк 10:46-52; Лука 18:35-43
 • Исус посещава Закхей - Лука 19:1-10
 • Притчата за десетте мнаси - Лука 19:11-28
 • Пристигане на Исус във Витания, и вечерята в къщата на прокажения Симон - Йоан 11:55-57; Матей 26:6-13; Марк 14:3-9; Йоан 12:1-11


 • ВЛИЗАНЕ НА НАШИЯ ГОСПОД В ЕРУСАЛИМ И СЪБИТИЯТА ДО ЧЕТВЪРТАТА ПАСХА
 • Тържественото влизане на Исус в Ерусалим - Матей 21:1-11,14-17; Марк 11:1-11; Лука 19:29-44; Йоан 12:12-19
 • Безплодната смоковница; изчистване на храма - Матей 21:12,13,18,19; Марк 11:12-19; Лука 19:45-48 Лука 21:37,38
 • Смоковницата изсъхнала - Матей 21:20-22; Марк 11:20-26
 • Питане за властта на Исус; притчата за двамата сина - Матей 21:23-32; Марк 1:27-33; Лука 20:1-8
 • Притчата за лошите земеделци - Матей 21:36-46; Марк 12:1-12; Лука 20:9-19
 • Притчата за сватбата на царския син - Матей 22:1-14
 • Питане на фарисеите за даването данък на Кесаря - Матей 22:15-22; Марк 12:13-17; Лука 20:20-26
 • Питане на садукеите за възкресението - Матей 22:23-33; Марк 12:18-27; Лука 20:50
 • Питане на един законник; големите заповеди - Матей 22:34-40; Марк 12:28-34
 • Как може Христос да е син на Давид? - Матей 22:41-46; Марк 12:35-37; Лука 20:41-44
 • Съвети против лошият пример на книжниците и фарисеите - Матей 23:1-12
 • Горко изречено против книжниците и фарисеите; плач за Ерусалим - Матей 23:13-39
 • Двете лепти на вдовицата - Марк 12:41-44; Лука 21:1-4
 • Някои гърци искат да видят Исус; неговия разговор; глас от небето - Йоан 12:20-36
 • Неверието на юдеите - Йоан 12:37-50
 • Исус като си отива от храма, предрича своето отхвърляне от първосвещениците и старейшините, и гонението на учениците - Матей 24:1-14; Марк 13:1-13; Лука 21:5-19
 • Знаменията на Христовото идване, за опустошението на Ерусалим, и за края на Юдейската държава - Матей 24:15-42; Марк 13:14-37; Лука 21:20-36
 • Исус говори за последното си идване, сиреч за съда:
 • Нуждата да бъдат учениците му будни - Матей 24:43-51
 • Притчата за десетте девици - Матей 25:1-13
 • Притчата за талантите - Матей 25:14-30
 • Виденията за съдния ден - Матей 25:31-46
 • Началниците се наговарят да убият Исус; предателството на Юда - Матей 26:1-5,14-16; Марк 14:1,2,10,11; Лука 22:1-6
 • Приготовление за Пасхата - Матей 26:17-19; Марк 14:12-16; Лука 22:7-13


 • ЧЕТВЪРТАТА ПАСХА; СТРАДАНИЯТА НА ИСУС И ДРУГИ СЪБИТИЯ ДО КРАЯ НА СЪБОТАТА
 • Вечерята на Пасхата; Исус изобличава славолюбието на учениците си - Матей 26:20; Марк 14:17; Лука 22:14-18,24-30
 • Исус измива нозете на учениците си - Йоан 13:1-20
 • Исус посочва предателя; Юда се оттегля - Матей 26:21-25; Марк 14:18-21; Лука 22:21-23; Йоан 13:21-35
 • Постановлението на Господнята вечеря - Матей 26:26-29; Марк 14:22-25; Лука 22:19,20; ( 1Коринтяни 11:23-25)
 • Исус предсказва разпръсването на учениците си, и отричането на Петър - Матей 26:31-35; Марк 14:27-31; Лука 22:31-38; Йоан 13:36-38
 • Последният разговор на Исус с учениците преди страданията му - Йоан 14 Йоан 15 и 16гл
 • Последната молитва на Исус заедно с учениците- Йоан 17гл
 • Исус в Гетсимания - Матей 26:30,36-46; Марк 14:26,32-42; Лука 22:39-46; Йоан 18:1
 • Исус предаден и хванат - Матей 26:47-56; Марк 14:43-52; Лука 22:47-53; Йоан 18:2-12
 • Исус пред първосвещеника; Петър се отрича три пъти от Христос - Матей 26:57,58,69-75. Марк 14:53,54,66-72; Лука 22:54-62; Йоан 18:13-27
 • Народният съвет осъжда Исус; слугите го ругаят и бият - Матей 26:59-68; Марк 14:55-65; Лука 22:63-71
 • Завеждат Исус при Пилат - Матей 27:1,2; Марк 15:1; Лука 23:1; Йоан 18:28
 • Юда се разкайва и се обесва - Матей 27:3-10. ( Деяния 1:18,19)
 • Нашия Господ пред Пилат; Пилат иска да го пусне - Йоан 18:29-32; Матей 27:11-14; Марк 15:2-5; Лука 23:2-5; Йоан 18:33-38
 • Нашия Господ пред Ирод; връщат го при Пилат; Пилат отново търси случай да го пусне - Лука 23:6-16
 • Пилат за пореден път търси случай да пусне Исус, но най-после се покорява на волята на юдеите, и като го бие предава го на разпятие - Матей 27:15-26; Марк 15:6-15; Лука 23:17-25; Йоан 18:39,40 Йоан 19:1
 • Войниците се поругават с Исус - Матей 27:27-30; Марк 15:16-19; Йоан 19:2,3
 • Последният опит на Пилат да пусне Исус - Йоан 19:4-16
 • Отвеждат Исус да го разпнат - Матей 27:31-34; Марк 15:20-23; Лука 23:26-33; Йоан 19:16,17
 • Разпятието - Матей 27:35-38; Марк 15:24-28; Лука 23:33,34,38; Йоан 19:18-24
 • Хулят Исус на кръста; Каещия се разбойник - Матей 27:39-44; Марк 15:29-32; Лука 23:35-37,39-43
 • Исус препоръчва майка си на Йоан - Йоан 19:25-27
 • Тъмнината по обяд; Смъртта на Исус - Матей 27:45-50; Марк 15:33-37; Лука 23:44-46; Йоан 19:28-30
 • Завесата на храма се раздира; гробовете се разтварят; впечатлението направено на стотника от тези събития; жените при кръста - Матей 27:51-56; Марк 15:38-41; Лука 23:45,47-49
 • Пробождането на ребрата Му - Йоан 19:31-37
 • Свалянето от кръста и погребението на тялото на Исус - Матей 27:57-61; Марк 15:42-47; Лука 23:50-56; Йоан 19:38-42
 • Поставянето на стража при гроба - Матей 27:62-66


 • ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ГОСПОДА И ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ ДНИ ДО ВЪЗНЕСЕНИЕТО МУ
 • Възкресението; Жените посещават гроба - Матей 28:1-4; Марк 16:1-4; Лука 24:1-3; Йоан 20:1,2
 • Ангелите при гроба - Матей 28:5-7; Марк 16:5-7; Лука 24:4-8
 • Жените се връщат към града, Исус им се явява - Матей 28:8-10; Марк 16:8; Лука 24:9-11
 • Петър и Йоан тичат към гроба - Лука 24:12; Йоан 20:3-10
 • Исус се явява на Мария Магдалина - Марк 16:9-11; Йоан 20:11-18
 • Разказът на стражарите - Матей 28:11-15
 • Исус се явява на двама ученици, които отиват в Емаус - Марк 16:12,13; Лука 24:13-35
 • Исус се явява на апостолите, когато Тома не е с тях - Марк 16:14; Лука 24:36-43; Йоан 20:19-25
 • Явява се втори път на учениците, когато и Тома е с тях - Йоан 20:26-29
 • Явява се на седем ученици при Галилейското езеро - Матей 28:16; Йоан 21:1-24
 • Исус се явява на апостолите и на други ученици на една планина в Галилея - Матей 28:16-20. ( 1Коринтяни 15:6); Марк 16:15-18
 • Последните наставления на Исус към апостолите - Лука 24:44-49. ( Деяния 1:3-8)
 • Възнесението на Исус - Марк 16:19,20; Лука 24:50-53. ( Деяния 1:9-12)
 • Краят на евангелието от Йоан - Йоан 20:30,31 Йоан 21:25.