за Христос

Книги, в които се съдържа "вяра":

Търсене на "вяра" в Галатяни:

като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос, и ние повярвахме в Христос Исус, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез дела по закона; защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито едно създание. /Галатяни 2:16/
Закон или вяра
О, неразумни галатяни, кой ви омая - вас, пред чиито очи Исус Христос е бил ясно обрисуван като разпънат?
/Галатяни 3:1/
Само това желая да науча от вас: Чрез дела, изисквани от закона, ли получихте Духа, или чрез вяра в евангелското послание? /Галатяни 3:2/
Тогава Този, Който ви дава Духа и върши велики дела между вас, чрез дела, изисквани от закона ли върши това, или чрез вяра в посланието, /Галатяни 3:5/
Тогава знайте, че тези, които живеят с вяра, те са Авраамови чеда; /Галатяни 3:7/
и Писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраам с думите: В тебе ще се благославят всички народи. /Галатяни 3:8/
Така че тези, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам. /Галатяни 3:9/
А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че праведният чрез вяра ще живее; /Галатяни 3:11/
а законът не действа чрез вяра, но казва: Който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него. /Галатяни 3:12/
така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус върху езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра. /Галатяни 3:14/
Но Писанието затвори всички под грях, така че обещанието, изпълнено чрез вяра в Исус Христос, да се даде на тези, които вярват. /Галатяни 3:22/
Така законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христос, за да се оправдаем чрез вяра. /Галатяни 3:24/
Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос. /Галатяни 3:26/
Защото ние чрез Духа очакваме оправданието чрез вяра, за което се надяваме. /Галатяни 5:5/
Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов. /Галатяни 5:6/
И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра. /Галатяни 6:10/


Библейски речник - "вяра" се съдържа и в Библейския речник: