за Христос

Книги, в които се съдържа "вяра":

Търсене на "вяра" :

Йов отговаря на Софар. Отхвърляне на обвиненията с вяра във всемогъщия Бог
Тогава Йов отговори:
/Йов 12:1/
Йов повторно отговаря на Валдад. Молба за състрадание и вяра в живия Изкупител
Тогава Йов отговори:
/Йов 19:1/
Вяра в Божията справедливост
За първия певец, по "Умри за сина". Давидов псалом.
Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце,
ще разкажа всичките Твои чудесни дела.
/Псалми 9:1/
Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след Него: Истина ви казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. /Матей 8:10/
А Исус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели. И в същия час жената оздравя. /Матей 9:22/
Тогава Исус й отговори: О, жено, голяма е твоята вяра; нека бъде според желанието ти. И в този час дъщеря й оздравя. /Матей 15:28/
Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас. /Матей 17:20/
А Исус отговори: Истина ви казвам: Ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършите стореното на смокинята, но даже ако кажете на този хълм: Вдигни се и се хвърли в морето!, ще стане. /Матей 21:21/
Тогава им каза: Защо сте страхливи? Още ли нямате вяра? /Марк 4:40/
А Той й каза: Дъще, твоята вяра те изцели; иди си с мир и бъди здрава от болестта си. /Марк 5:34/
А Исус му каза: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и тръгна след Него по пътя.
/Марк 10:52/
А Исус им отговори: Имайте вяра в Бога! /Марк 11:22/
Като чу това, Исус му се почуди; обърна се и каза на вървящото след Него множество: Казвам ви, дори в Израел не съм намерил толкова вяра. /Лука 7:9/
Исус каза на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир.
/Лука 7:50/
А Той й каза: Дъще, твоята вяра те изцели; иди си с мир. /Лука 8:48/
И апостолите казаха на Господа: Прибави ни още вяра. /Лука 17:5/
А Господ каза: Ако имате вяра колкото синапово зърно, бихте казали на тази черница: Изкорени се и се насади в морето, и тя би ви послушала. /Лука 17:6/
И му каза: Стани и си иди; твоята вяра те изцели. /Лука 17:19/
Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята? /Лука 18:8/
Исус му каза: Прогледай; твоята вяра те изцели. /Лука 18:42/
но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. /Лука 22:32/
И на основание на вяра в името Му, Неговото име укрепи този, когото гледате и познавате. Да! Тази вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве. /Деяния 3:16/
И това предложение се хареса на цялото множество; и избраха Стефан - мъж, пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай, един прозелит от Антиохия. /Деяния 6:5/
Понеже той беше добър човек, пълен със Святия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа. /Деяния 11:24/
Той слушаше Павел като говореше; а Павел, като се взря в него и видя, че има вяра да бъде изцелен, /Деяния 14:9/
и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. /Деяния 15:9/
като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. /Деяния 20:21/
да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в Мене. /Деяния 26:18/
като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. /Яков 1:3/
Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. /Яков 1:6/
Слушайте, възлюбени мои братя: Не избра ли Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го обичат? /Яков 2:5/
Вяра и дела
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?
/Яков 2:14/
Но ще каже някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. /Яков 2:18/
Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна? /Яков 2:20/
Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. /Яков 2:24/
И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. /Яков 5:15/
които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. /1Петрово 1:5/
с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън - да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос; /1Петрово 1:7/
които чрез Него повярвахте в Бога, Който Го възкреси от мъртвите и Му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога. /1Петрово 1:21/
Вярата и нейните плодове
Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:
/2Петрово 1:1/
Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. /1Йоан 5:4/
А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, /Юда 1:20/
Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас за това, че за вашата вяра се говори по целия свят. /Римляни 1:8/
и така да се утеша между вас взаимно с вас чрез общата вяра, която е и ваша, и моя. /Римляни 1:12/
Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: Праведният чрез вяра ще живее. /Римляни 1:17/
Понеже, ако някои бяха без вяра, какво от това? Тяхното неверие ще унищожи ли Божията вярност? /Римляни 3:3/
Оправдаване чрез вяра в Исус Христос
А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,
/Римляни 3:21/
а именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика. /Римляни 3:22/
Когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени дотогава, докогато Бог дълготърпеше, /Римляни 3:25/
И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата на закона. /Римляни 3:28/


Библейски речник - "вяра" се съдържа и в Библейския речник: