за Христос

Тематична Библия / Бог

1. Съществуването на Бога
А. Бог е вечен и непроменим
Изход 3:14; Псалми 90:2; Псалми 102:24-27; Откровение 1:8

Б. Единственият истинен Бог
Исая 43:11; Исая 44:6-8; Исая 45:21,22; Йоан 17:3

В. Човекът не може да разбере величието на Бога
Исая 55:8; Псалми 139:4; Псалми 147:5; Римляни 11:33

2. Същностната природа на Бога
А. Бог е Дух
Йоан 4:24; 1Тимотей 1:17; Евреи 11:27

Б. Бог е личност
Изход 3:14; Матей 11:25; Матей 6:9

В. Бог изпълва цялата вселена
Исая 55:9,10; 2Летописи 2:6; Псалми 139:7-10; Деяния 7:48,49; Деяния 17:24-29

Г. Имената на Бога
Господ (Адонай), Битие 15:2
Всевишният (Ел Елион), Битие 14:18
Всемогъщият (Ел Шадай), Битие 17:1
Вечният Бог (Ел Олам), Битие 21:33
Бог (Елохим), Битие 1:1
Господ на силите/Господ на войнствата (Йахве Саваот), 1Царе 1:3
Аз Съм (Яхве), Изход 3:14
ГОСПОД Бог (Яхве, Яхве Елохим), Изход 34:6
(Яхве ире) ГОСПОД ще види/промисли, Битие 22:13,14
(Яхве ниси) ГОСПОД, моето знаме, Изход 17:8-15
(Яхве рафа) ГОСПОД, който изцелява, Изход 15:26
(Яхве шалом) ГОСПОД, нашият мир, Съдии 6:24
(Яхве шамма) ГОСПОД присъства, Езекил 48:35
(Яхве цидкену) ГОСПОД, нашата правда, Еремия 23:6

3. Качествата на Бога
А. Бог е всеприсъстващ
Еремия 23:24

Б. Бог е всезнаещ
Матей 10:29; Притчи 15:3; Псалми 139:1-4

В. Бог е всемогъщ
Битие 17:1; Матей 19:26

Г. Бог е свят и мрази греха
1Царе 2:2; Исая 6:3; 1Петрово 1:15; Притчи 15:9; Притчи 15:26; Исая 59:1,2

Д. Бог е праведен
Псалми 119:137; Второзаконие 32:4; Псалми 145:17

Е. Бог е любов
Йоан 3:16; Римляни 5:8; 1 Йоан 4:9

4. Отношението между Бога и човека
Битие 1:26,27; Битие 2:7; 1Коринтяни 2:9; Исая 64:5; Матей 18:14; 2Петрово 3:9

А. Първата плоча от десетте заповеди
Изход 20:2-11

Б. Исус, единственият път към Бога
Йоан 14:6; 1Тимотей 2:5; Деяния 4:12; 1 Йоан 5:11

В. Бог - нашият Отец в Исус Христос
Йоан 1:12; Римляни 8:14,16; 2Коринтяни 6:17,18; Галатяни 3:26; Галатяни 4:6