за Христос

Тематична Библия / Пътят на спасението

1. Всички хора са грешни
Римляни 3:23; Еклесиаст 7:20; Исая 64:6; Римляни 3:10; Яков 2:10; 1 Йоан 1:8

2. Спасение по благодат, а не чрез дела
Ефесяни 2:8,9; Марк 10:25-27; Римляни 3:20; Римляни 11:6; Галатяни 2:16; 2Тимотей 1:9; Тит 3:5

3. Спасение само чрез Исус
Деяния 4:12; 1Тимотей 2:5; Йоан 3:16; Йоан 3:36; Йоан 8:24; Йоан 10:1; Йоан 10:9; Йоан 14:6; 1Коринтяни 3:11; 1 Йоан 5:12

4. Вяра в Исус
Йоан 3:16; Йоан 11:25,26; Деяния 16:31; Римляни 10:9,10; 1 Йоан 5:1

5. Приемане на Исус
Откровение 3:20; Йоан 1:12; Галатяни 4:6; Ефесяни 3:17

6. Обръщение и новорождение
А. Нашето обръщане към Бога (обръщение)
Деяния 3:19; Деяния 17:30; Деяния 26:20; 1Солунци 1:9; 1Петрово 2:25

Б. Божието дело в нас (новорождение)
Ефесяни 4:24; 2Петрово 1:4; Йоан 3:3; Йоан 3:8; 2Коринтяни 5:17,18; Тит 3:5; 1Петрово 1:3; 1Петрово 1:23; Ефесяни 2:10

7. Следствията от новорождението в Исус Христос
А. Духовното новорождение води до нова природа
Йоан 3:3; Йоан 1:13; Римляни 12:2; 2Коринтяни 5:17; 1Петрово 1:23

8. Вечно спасение
А. Спасението не може да бъде изгубено дори чрез грях
Псалми 37:24; Йоан 3:36; Йоан 6:37; Йоан 10:28; Римляни 8:38,39; 1Коринтяни 3:11-15; 1Коринтяни 5:5; 2Тимотей 2:13; 1 Йоан 5:13

Б. Вярващият християнин ще отговаря за делата си
Псалми 89:30-34; Евреи 12:5-8; Откровение 3:19

В. Вечен живот в небето
Римляни 6:23; Йоан 11:26; Йоан 14:2,3; 1Петрово 1:3,4; 1 Йоан 5:11