за Христос

Тематична Библия / Ново небе и нова земя

2Петрово 3:7-13; 1Коринтяни 15:28; Откровение 21:1; Откровение 3 Откровение 5