за Христос

Тематична Библия / Последните времена

1. Моментът на завръщането на Исус
Матей 24:36; Матей 24:42; Деяния 1:7

2. Белезите на последните времена
А. Разпознаване на белезите
Матей 24:3; Матей 24:39; 1Солунци 5:2-4; 2Петрово 3:3,4

Б. Белези в обществото
Даниил 12:4; 2Тимотей 3:1-3; Матей 24:14; Лука 17:28-30; Марк 13:7,8; Лука 21:8-10

В. Белези в природата
Матей 24:6,7; Марк 13:8; Лука 21:11; Лука 21:25

Г. Отстъплението от Бога
2Тимотей 3:1; 2Тимотей 3:13; 2Солунци 2:2,3; Матей 24:11,12; Матей 24:5; Матей 24:24; 1Тимотей 4:1

3. Явяването на антихриста
1 Йоан 2:18; 2Солунци 2:3; 2Солунци 2:9-12; Даниил 8:23

А. Същностни черти на антихриста
1 Йоан 2:22; 1 Йоан 4:3; Даниил 8:25; Даниил 11:21,23,24; Даниил 11:36-39

4. Грабването на вярващите
1Солунци 4:13-17; Йоан 14:1-3; Марк 16:16; Фил. 3:20; 1Коринтяни 15:51

А. Отговорността пред Христовото съдилище
1Коринтяни 3:13-15; 2Коринтяни 5:10; Римляни 14:10

5. Голямата скръб
А. Време на преследване
Даниил 12:1; Матей 24:15; Матей 24:21,22; Откровение 13:7; Даниил 7:21; Даниил 7:25; Даниил 8:24

Б. Богохулството на антихриста и поклонението към него
2Солунци 2:4; Откровение 13:6; Откровение 13:8; Откровение 13:13-15

В. Звярът от морето с десетте рога
Откровение 13:1,9; Откровение 17:3-18; Даниил 7:7,8; Даниил 7:19-25

Г. Звярът от земята с двата рога
Откровение 13:11-18

Д. Присъдите на седемте печата

Е. Присъдите на седемте тръби
Откровение 8:6 и сл.; Откровение 11:15 и сл.

Ж. Присъдите на седемте чаши
Откровение 15:5-16

З. Израил в голямата скръб
Откровение 7:3,4; Еремия 30:7

И. Победителите
Откровение 7:9-17

Й. Продължителността на скръбта
Даниил 7:25; Даниил 12:7; Откровение 12:14; Откровение 11:2; Откровение 13:5; Откровение 11:3; Откровение 12:6

6. Съдът над великата блудница и Вавилон
Откровение 6 и Откровение 8

7. Битката при Армагедон
Откровение 16:16

8. Идването на Христос със сила и голяма слава
Матей 24:30; Юда 14; Деяния 1:11; 2Солунци 1:7

А. Сватбената трапеза на Агнето
Откровение 19:7; Откровение 19:8; Откровение 19:9,10

Б. Съд над живите народи и Сатана
Матей 25:34; Матей 25:41; Откровение 19:20; 2Солунци 2:8; Откровение 20:1-3

9. Хилядолетното царство
А. Цар на царете и Господ на господарите
Откровение 1:5; 1Тимотей 6:15; 1Тимотей 6:15; Откровение 19:16; Откровение 11:15

Б. Мир на земята
Исая 14:5-7; Исая 2:4; Псалми 46:9; Исая 11:6-9; Авакум 2:14; Еремия 31:34

В. Царуването на Исус със светиите
Даниил 2:44; Откровение 20:4; Откровение 20:6

Г. Светият град Ерусалим
Откровение 22:2-5; Езекил 48:30-35

10. Последната битка
Откровение 20:7-10

11. Последният съд
Даниил 12:2; Йоан 5:29; Откровение 10:10-15

12. Вечно проклятие
Откровение 14:11; Откровение 20:10,15