за Христос

Тематична Библия / Предупреждения против духа на времето

1. Какво е духът на времето?
Ефесяни 2:1-3; 1 Йоан 2:15-17

2. Въздействия
А. Критика на Библията
2Коринтяни 11:4; Галатяни 1:6-9; Еремия 23:36; 2Петрово 3:16; 1Тимотей 1:10; 2Тимотей 1:13; Тит 1:9; Тит 2:1; Откровение 22:18,19

Б. Лъжеучители и лъжепророци
2Тимотей 4:3-5; Матей 24:22-24; 1 Йоан 4:1

В. Положението на жената в църквата
1Коринтяни 14:34; 1Тимотей 2:11-13; 1Коринтяни 11:3

Г. Чудеса
Евреи 2:2-4
Месианските знамения потвърждават Исус като Божи Син:
Матей 17:5; Деяния 2:22; Йоан 5:36
Апостолските чудеса потвърждават истинността на евангелието:
Марк 16:20; 2Коринтяни 12:12; Деяния 2:43; Римляни 15:18-20
Все още ли са необходими чудеса и знамения във времето на църквата?
1Петрово 1:23-25; 2Тимотей 3:15-17; 2Коринтяни 5:7; Йоан 20:29; 1Коринтяни 1:21; Римляни 10:17

Д. Двойнствено сърце
Матей 6:24; Матей 15:8; Евреи 13:9; Матей 23:28; 1Петрово 2:1

3. Уклон към спиритизъм и други мистични неща
Левит 19:31; 2Тимотей 4:3,4; Исая 47:11,13-15; Второзаконие 18:10-12; Авакум 2:19; Исая 44:25; Захария 10:2; Откровение 9:20

4. Страст към развлечения, материализъм, консуматорско мислене
А. Отпечатъкът на времето
2Тимотей 3:1,2; 2Петрово 2:13,14; 1 Йоан 2:16; Амос 6:1-8

Б. Предупреждение за последствията
Исая 28:3; 1Коринтяни 6:10; Лука 21:34; 1Тимотей 6:9,10; Лука 12:15

В. По-добрата алтернатива
Матей 6:25; Матей 6:32,33; Евреи 13:5; 1Тимотей 6:6-8; 1Тимотей 6:11

5. Предупреждението на Исус: Бдете!
1Солунци 5:6-8; 1Петрово 5:8; Матей 26:40; 2Тимотей 4:5; 1Петрово 4:7; 1Коринтяни 16:13