за Христос

Тематична Библия / Семейство

1. Брак
А. Бог благославя брака
Битие 2:18; Притчи 18:22; Еклесиаст 9:9; Матей 19:4,5

Б. Бракът като силен съюз
Еклесиаст 4:9-11; 1Петрово 3:7

В. Отговорност на мъжа спрямо жената
Ефесяни 5:25; Ефесяни 5:28; Ефесяни 5:33; Колосяни 3:19; 1Петрово 3:7; Притчи 31:28; 1Коринтяни 7:33

Г. Отговорност на жената спрямо мъжа
Притчи 31:11,12; 1Коринтяни 7:34; 1Коринтяни 11:3; 1Коринтяни 11:8,9; Тит 2:4,5" class="ToolTip"> Тит 2:4,5; Ефесяни 5:33; Колосяни 3:18; Ефесяни 5:21,22; 1Петрово 3:1-6

Д. Ролята на жената (вж. също "Предупреждения против духа на времето", т. 2В)
Притчи 11:16; Притчи 12:4; Притчи 19:14; Притчи 31:10-12; Притчи 31:26; 1Тимотей 3:11; Тит 2:4,5" class="ToolTip"> Тит 2:4,5; Псалми 128:3; Притчи 14:1; Притчи 31:27; Притчи 11:22; Притчи 31:30

Е. Хармония и любов в брака
Колосяни 3:13; 1Тимотей 3:4,5; Притчи 17:9; Притчи 17:14; Притчи 21:19; Притчи 27:15; Фил. 2:3; 1Коринтяни 7:4

2. Безбрачие
А. Основания за безбрачието
1Коринтяни 7:8,9; 1Коринтяни 7:33-36; 1Коринтяни 7:39,40

Б. Основания против безбрачието
1Тимотей 4:1-3; 1Тимотей 3:1,2; 1Тимотей 3:8-12; Тит 1:5,6; Левит 21:10,13; Матей 8:14; 1Коринтяни 7:9

3. Сексуалност
А. Хомосексуалност
Левит 18:22; Римляни 1:26-28; 1Коринтяни 6:9

Б. Секс между роднини ( Левит 18:6-17)


В. Секс извън брака - блудство - прелюбодейство
Второзаконие 22:3-14; ***; Второзаконие 5:18; Левит 20:10; Притчи 6:32; Матей 5:27,28; Матей 5:31,32; Матей 19:9; Йоан 8:1-11

Г. Секс в рамките на брака
Евреи 13:4; Битие 1:27,28; Еремия 29:6; Битие 2:23; Марк 10:6-8; 1Коринтяни 6:16; Ефесяни 5:31; Притчи 5:18; 1Коринтяни 7:5; 1Солунци 4:4,5

Д. Перверзия
Левит 18:23,24; Левит 20:15,16

4. Деца
А. Бременността - благословение от Бога
Псалми 127:3-5; Битие 49:25; Псалми 113:9; Псалми 128:3; Притчи 17:6; 1Тимотей 5:14; Битие 25:21; Битие 30:22,23; Лука 1:7; Лука 1:13; Рут 4:13; 1Царе 1:5; 1Царе 1:27

Б. Правото на живот на неродените
Второзаконие 5:17; Псалми 139:13; Псалми 139:16

В. Децата на вярващи родители (виж също главата "Кръщение")
Псалми 37:25; Притчи 11:21; Исая 65:23; Псалми 25:12,13; Псалми 112:1,2; Притчи 14:26

Г. Божията закриляща ръка до раждането
Йов 31:15; Йов 33:4; Псалми 71:6,7; Псалми 139:13-16; Деяния 17:25; Псалми 22:9,10; Исая 49:1; Йоан 16:21

Д. Бог обича децата и се грижи за тях
Матей 19:13,14; Марк 10:14; Матей 18:10; 1Коринтяни 7:14; 1Коринтяни 14:20; 1Царе 2:11; 1Царе 2:21; Лука 9:47,48; Матей 21:15,16; Псалми 8:2

Е. Родителски задължения спрямо децата
Притчи 22:6; Притчи 29:15; Матей 7:9; 1Тимотей 5:8; 1Тимотей 5:8; *** Ефесяни 6:4; Колосяни 3:21; 1Солунци 2:7; 1Солунци 2:11,12; 1Тимотей 3:4; Тит 2:4

Ж. Възпитание на децата в Словото
Второзаконие 6:6,7; Второзаконие 11:18,19; Исая 38:19; 2Тимотей 3:15; Второзаконие 31:12,13; Псалми 78:3-6; Псалми 22:9; Псалми 34:11; Деяния 2:39; Марк 10:14; Притчи 8:32,33; Иис. Нав. 8:35; 2Летописи 20:13

З. Послушание и непослушание на децата
Притчи 1:8,9; Ефесяни 6:1,2; Колосяни 3:20; Изход 20:12; Левит 19:3; Притчи 20:20; Притчи 23:22; Притчи 13:1; Притчи 23:15,16; Притчи 23:24,25; Притчи 28:7; Притчи 17:21; Притчи 17:25; Притчи 19:13; Притчи 10:1

И. Възпитание в любов - наказание
Ефесяни 6:4; Колосяни 3:21; Ефесяни 6:4; 1Солунци 2:11,12; Съдии 13:12; Притчи 13:24; Притчи 19:18; Притчи 22:15; Притчи 23:13; Притчи 29:17; 1Тимотей 3:4; 1Тимотей 3:12; 1Царе 2:22-24; 1Царе 3:13

Й. Предпочитанието към едно дете води до проблеми
Битие 25:27,28; 3Царе 1:1; 1Царе 1:5,6; Битие 37:3,4;

К. Пубертет - порастване
2Летописи 34:1-3; Еклесиаст 11:9,10; Еклесиаст 12:1; 1Тимотей 4:12

5. Бог и Неговите деца
Матей 18:3,4; Марк 10:15; Второзаконие 8:5; 3Царе 3:7; Псалми 103:13; Ефесяни 5:1; Исая 63:15,16; Малахия 3:17; Галатяни 4:3-7

6. Старост
А. Божието благословение за възрастните хора
Притчи 16:31; Притчи 20:29; Левит 19:32; Йов 32:4; Йов 32:6; Притчи 23:22; Йов 12:12; Йов 32:7; Псалми 37:25; Еклесиаст 11:10; 1Летописи 29:28; Второзаконие 5:33; Второзаконие 30:20; Притчи 3:1,2; Притчи 10:27; Псалми 31:14,15; Псалми 48:13; Лука 2:36,37; 1Тимотей 5:5; 1Тимотей 5:9; 2Петрово 1:12-15

Б. Здраве и сила в старостта
Исая 40:29; Псалми 103:5; Иис. Нав. 14:7; Иис. Нав. 14:10,11

В. Болест в старостта
Битие 27:1; 3Царе 1:1,2; 2Коринтяни 12:7-10

Г. Предупреждения към възрастните хора
Йов 32:9; Псалми 119:100; Йов 12:13; Йов 12:20; Еклесиаст 4:13; 3Царе 11:4; Еклесиаст 7:10; Аг. 2:3

Д. Радост от деца и внуци
Притчи 17:6; Битие 37:3; Рут 4:13-16" class="ToolTip"> Рут 4:13-16; Лука 1:5-7; Лука 1:13; Лука 1:18; Лука 1:24,25;