за Христос

Тематична Библия / Ангели

1. Ангелите са реалност
А. Те са създадени от Бога
Колосяни 1:16,17

Б. Ангелите са безтелесни и безполови духовни същества
Марк 12:25; Матей 28:2,3; Даниил 10:6

В. Те обаче могат да приемат телесен образ
Битие 18:2,3; Битие 19:1,5

Г. Те притежават човешки чувства
Лука 15:10; Лука 2:10

Д. Ангелите не са всезнаещи
1Петрово 1:12; Марк 13:32

Е. Само Бог знае техния брой
Псалми 68:17; Второзаконие 33:2; Откровение 5:11; Евреи 12:22

2. Ангелите действат само по заповед на Бога
Евреи 1:14; Псалми 91:11,12; Даниил 6:22

А. Те показват Божията слава
Исая 6:2,3; Лука 2:13,14; Откровение 4:8-11

Б. Те изпълняват Божиите присъди
Евреи 1:7; 4Царе 19:35; Откровение 16:1

В. Ангелите наблюдават хората и им служат
1Коринтяни 4:9; Ефесяни 3:10; Евреи 1:14; 3Царе 19:5,7,8; Псалми 34:7; Матей 2:13; Деяния 5:19

Г. Те закрилят и освобождават хората
Матей 18:10; Псалми 91:1,11,12

Д. Във вечността изкупените са като ангелите
Лука 20:36

Е. Изкупените в Христос ще съдят падналите ангели
1Коринтяни 6:3

3. Не бива да се покланяме на ангелите
Изход 20:4,5; Римляни 1:24,25; Колосяни 2:18

4. Ангелите имат йерархия
Исая 6:1-6; Псалми 80:1; Псалми 99:1; Даниил 9:21; Лука 1:26; Юда 9; Даниил 12:1

5. Демоните - паднали ангели
Откровение 12:4; Юда 6

А. Първичният грях - да бъдеш като Бога
Исая 14:12-14; Битие 3:4,5; 2Солунци 2:7; Юда 6

Б. Луцифер и неговият бунт срещу Бога
Езекил 28:12-17; Откровение 12:7-9

В. За падналите ангели няма спасение
2Петрово 2:4; Матей 25:41

Г. Силите на мрака не бива да бъдат подценявани
Ефесяни 6:12; Откровение 12:7; Откровение 12:10; Юда 8 Юда 10

Д. Злото е отдавна победено чрез възкресението на Исус
Йоан 6:33; Йоан 12:31; Йоан 16:11; 1Петрово 3:22

Е. Вярващите могат да противостоят на Сатана
Ефесяни 4:27; 1Петрово 5:8,9; Ефесяни 6:10-18; 2Коринтяни 10:4,5

Ж. Но: злите сили биват вързани само чрез ангели
Откровение 20:1-3

З. Окончателното унищожение на силите на мрака
Откровение 20:10