за Христос

Тематична Библия / Смърт и умиране

1. Защо човекът трябва да умре?
Битие 2:17; Римляни 6:23; Езекил 18:20; Римляни 5:12; Откровение 20:15

2. Какво е смъртта?
Римляни 6:23; Откровение 20:14; 1Коринтяни 15:56; Битие 3:19; Евреи 9:27

3. Как се преодолява смъртта?
Римляни 6:23; Римляни 8:11; 1Коринтяни 6:14; 1Солунци 4:14; Римляни 5:17

4. Какво става след смъртта?
Евреи 9:27; Откровение 20:12; Лука 16:22-28; 2Коринтяни 5:10; 1Коринтяни 15:51-53; 1Солунци 4:16,17

5. Думи за погребение
- Битие 15:15 (обещанието към Авраам)
- Битие 23 (смъртта и погребението на Сара)
- Битие 25:7-10 (смъртта и погребението на Авраам)
- Битие 50:1-14 (погребението на Яков)
- Второзаконие 34:5-8 (смъртта и погребението на Мойсей)
- Рут 1:16,17 (изповедта на Рут)
- 2Царе 19:37 (Верзелай и Давид)
- 4Царе 22:18-20 (думите към Йосия)
- 2Летописи 5:20-25 (смъртта на Йосия)
- Йов 5:26 (из първата реч на Елифаз)
- Псалми 23:6 (увереността на Давид)
- Псалми 16:5,6,9-11 (надеждата и увереността на Давид)
- Даниил 12:2,3,13 (думите към Даниил)
- Матей 27:57-66 (погребението на Исус)
- Йоан 5:28,29 (оповестяване на възкресението)
- Йоан 11:17-38 (възкресението на Лазар)
- Деяния 8:2 (погребението на Стефан)
- Римляни 6:3-5 (възкресението на Исус като гаранция за възкресението на вярващите)
- 1Коринтяни 15:3,4 (евангелието в съкратена форма)
- 1Коринтяни 15:42-54 (надеждата за възкресението)