за Христос

Тематична Библия / Страдание

1. Бог допуска страданието
Йов 1:8-12; Йов 2:3-7; 1Царе 2:6,7; Исая 45:7

А. Страданието е част от живота от грехопадението насам
Битие 3:16-19; Йов 5:6,7; Йов 14:1; Псалми 90:10; Еклесиаст 2:22,23

Б. Страдание поради грях и непослушание
Псалми 31:9,10; Псалми 38:1-7; Псалми 107:17; Псалми 78:32-34

В. Бог остави Своя Син да страда
Евреи 4:15; Евреи 12:3; Исая 53:3-5; Евреи 2:10; 1Петрово 3:18; Евреи 2:17,18; Евреи 5:7,8

Г. Често сами сме си виновни за страданието
Еремия 2:7; Римляни 1:30-32; Притчи 15:27; 1Тимотей 6:9,10; Яков 4:1,2; Яков 5:1-6

2. Защо Бог допуска страданието? (виж също "Изкушения и изпитания", т. 4)
А. Собственото страдание често ни прави отворени за чуждото страдание
2Коринтяни 1:4; 2Коринтяни 7:4-7; 1Петрово 3:8

Б. Награда във вечността
Римляни 8:18; 2Коринтяни 1:7; 2Коринтяни 4:17; 2Тимотей 2:12; Откровение 21:4

В. Добрите плодове на страданието
Псалми 119:71; Йов 23:10; Исая 48:10; Псалми 119:67,68; 2Коринтяни 7:10,11; 2Летописи 33:12; Римляни 5:3

3. Примери за страдание
А. Страх
Матей 8:26; Марк 4:40; Исая 51:12,13; Притчи 29:25; Евреи 2:15; Йов 4:14; Исая 13:8; Еремия 6:24,25; Йоан 12:42,43; 1 Йоан 4:18; Лука 21:26; Псалми 48:5,6; Псалми 55:4; Второзаконие 20:8

Б. Депресия
Притчи 15:13; Притчи 15:15; Притчи 17:22; Еклесиаст 2:11; Еклесиаст 2:17; Второзаконие 28:67; Еремия 20:14-18

В. Зависимости
1Коринтяни 3:17; Притчи 23:29-35; Ефесяни 5:18; Римляни 13:13; Исая 5:11; ***; Притчи 23:21; Притчи 31:4,5; Исая 28:7; Фил. 3:19; Притчи 15:27; Притчи 23:4

Г. Болест
Матей 8:16,17; Псалми 103:3; Еремия 32:27; Еремия 32:17; Исая 40:29-31; Изход 15:26

Д. Смърт (виж също и "Смърт и умиране")
Откровение 1:18; Йоан 5:24; Йоан 8:51; Римляни 6:23; Матей 10:28

4. Неправилно отношение към страданието
А. Отчаяние и огорчение
Изход 6:9; Рут 1:20,21; Йов 2:7-9; Еремия 15:18; Притчи 18:14

5. Отношение към страданието
Йов 13:15; Фил. 3:8

А. Избягвай да укоряваш Бога
Йов 1:20-22; Йов 2:9; Псалми 17:3,4; 1Солунци 5:18

Б. Търпеливо издържане
Еремия 10:19; Плач Еремиев 3:24-26; Римляни 12:12; 2Тимотей 4:5

В. Молитва за сила и изцеление
Лука 18:1; Яков 5:13-15; Матей 26:41

Г. Радост въпреки страданието
Йоан 16:33; Римляни 5:3; 2Коринтяни 7:4; 1Петрово 4:13; 1Петрово 4:16

Д. Стой във вярата
Деяния 20:23,24; 2Тимотей 2:3; Евреи 11:25-27; Яков 5:10,11; Изход 15:26

Е. Лекарска помощ и лекарства
1Тимотей 5:23; Исая 38:21; Еремия 51:8; Лука 10:34; Колосяни 4:14

6. Отношение към страдащи хора
Йов 16:5; Исая 50:4; Лука 10:4; Лука 10:30-37; Римляни 12:15; ***; Галатяни 6:2; Евреи 12:3; Яков 1:27; 1Тимотей 5:9; Матей 25:34-40

7. Бог никога не оставя човека сам в страданието (виж и главата "Утешение")
Матей 5:4; 1Петрово 5:10; Псалми 23:4; Псалми 37:24; Псалми 145:14