за Христос

Тематична Библия / Изпитание и изкушение

1. Изкушенията със сигурност ще дойдат
Деяния 14:22; 1Солунци 3:3; Евреи 12:7; 1Петрово 4:12,17; 1Петрово 5:9

2. Откъде идват изкушенията?
А. Те не идват от Бога
Яков 1:13; Яков 1:17; 1 Йоан 2:15,16

Б. От собствените страсти
Яков 1:14; Римляни 13:14; Галатяни 6:1

В. Чрез атаки на противника
Битие 3:1-6; Битие 3:13; 1Летописи 21:1; Матей 4:1; Лука 22:31; 1Солунци 3:5; 2Коринтяни 11:3

Г. Чрез измамно заблуждение
Притчи 1:10; Притчи 16:29; Юда 4; 2Петрово 3:17,18

3. Божията подкрепа при изпитание и изкушение
1Коринтяни 10:13; 2Петрово 2:9; 1Коринтяни 15:57; Евреи 2:18; Евреи 4:15; Исая 43:1,2

4. Защо Бог допуска изкушения?
А. БОГ ИЗПИТВА ИСТИНСКОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СЪРЦЕТО
Второзаконие 8:2; Второзаконие 13:4; Еремия 12:3; Еремия 17:1; Притчи 17:3

Б. Той иска да ни научи на послушание
Евреи 5:8; 1Петрово 4:1,2

В. Бог иска да ни пречисти
Йоан 15:2; Еремия 18:4; 2Тимотей 2:21; Захария 13:9; Псалми 66:10; Йов 23:10; Исая 48:10; Даниил 11:5; 1Петрово 1:7

Г. Бог ни учи на търпение
Римляни 5:3; Яков 1:3,4

5. Примери в библията за изкушения и изпитания
Битие 21:9-11 (Авраам се ядосва на съвета на Сара)
Битие 26:34,35 (Исав причинява скръб на родителите си, като се жени за езически жени)
Изход 4:10-13 (Мойсей се счита за неспособен да говори на еврейския народ)
Числа 11:10-14 (Мойсей укорява Бога, че му е наложил бремето да води народа)
Съдии 6:14,15 (Гедеон не се чувства способен да спаси Израил)
Рут 1:12,13 (Ноемин отпраща двете си снахи)
1Царе 30:1-6 (Мъжете на Давид се гневят заради загубата на жените и децата си)
3Царе 19:1-4,10 (Илия се отчайва от преследванията и самотата и иска да умре)
Псалми 6:5-7 (Давид скърби заради притеснението от враговете му)
Псалми 38:3-8 (Давид се измъчва от вина и грях)
Псалми 102:1-11 (Давид е силно изкушен поради притеснението от враговете му)
Еремия 15:10 (Еремия е силно изкушен от отхвърлянето, клеветите и притеснението)
Йона 3:4,5,10 Йона 4:1-9 (Йона се сърди и иска да умре, защото разни неща стават не по неговите представи)
Лука 10:40 (Марта се чувства изоставена и онеправдана)
Йоан 21:17 (Петър се наскърбява, защото Господ привидно поставя под съмнение неговата любов към Господа)
2Коринтяни 1:8 (Павел е в такива големи трудности, че дори се отчайва от живота)
Исая 53:3-9 (Страданията и изпитанията на Господа)

6. Заслужава си да се издържи изкушението
А. Господ дава зрялост
2Коринтяни 4:16; 2Коринтяни 12:9,10; Римляни 8:28; Яков 1:2; 1Петрово 1:6

Б. Бог награждава способността за издържане
Евреи 12:11; Яков 5:11; Йов 42:10-12; Римляни 8:18; 2Коринтяни 4:17; Яков 1:12

7. Избягване на изкушения
А. Помоли Бога да те запази
Матей 6:13

Б. Избягвай пътищата към изкушението
Притчи 4:14,15; Матей 7:13,14; 2Тимотей 2:22

В. Избягвай лошо общество
Псалми 1:1,2; Притчи 1:10; Притчи 16:29; 2Петрово 3:17; Притчи 22:24,25; 2Петрово 2:18,19

Г. Разпознавай собствените си слабости
Римляни 13:14; Галатяни 6:1; Галатяни 6:3-5

8. Съпротивление и победа при изкушения
А. Гледай към Исус
Евреи 12:2,3; Колосяни 3:2,3

Б. Бой се от Господа
Притчи 14:27; Притчи 16:6; Притчи 23:17; 1Царе 12:24

В. Моли Господа за помощ
Псалми 56:13; Матей 6:13; Матей 26:41; Лука 21:36; Яков 5:16

Г. Съпротивете се на противника
Ефесяни 4:26,27; Яков 4:7

Д. Дръж се за Словото
Псалми 119:81; Йоан 15:3; 2Петрово 1:4; Откровение 3:10

Е. Истинско смирение
Даниил 2:28; Даниил 2:30; Галатяни 6:14; Фил. 2:5-8; Ефесяни 5:21; Римляни 12:16; Яков 4:10; 1Петрово 5:6

Ж. Отказване от собствени желания
Галатяни 5:16; Галатяни 5:24; Ефесяни 4:20-23; Римляни 6:13; 1Коринтяни 9:27; 1Коринтяни 16:13; 2Тимотей 2:3; 2Тимотей 2:22; 1Петрово 1:14; 1Петрово 2:11

З. Гледай към крайната цел
Евреи 11:25,26; Евреи 12:2

И. Доверие в Божията близост и помощ
2Петрово 2:9; 1Коринтяни 10:13; 1Коринтяни 15:57; Евреи 2:18; Евреи 4:15; 1Петрово 4:19

9. Примери за съпротивление на изкушения
Битие 14:21-23; 4Царе 5:15,16; Йов 2:9,10; Еремия 35:5,6; Даниил 1:8; Деяния 8:18-20