за Христос

Хронология в Библията / Историята на Юда до началото на Вавилонският плен

пр. Р. Хр.Събитие или разказКъде се намира
715Заплашване на Тир, Исая 23. Пророчество за Асирийското нашествие. Исая 10:5 Исая 14:27
714Пророчество за разорението и завземането на Юдея. Исая 24 Исая 26:17,18;27
713Исая предсказва Асирийското нашествие и съсипването на Вавилон. Сенахирим излиза против Юдея, но укротен с данък се връща. Исая заплашва Египет и увещава Ерусалим. Исая 22:1-14;21; 4Царе 18:13-16; 2Летописи 32:1-8; Исая 36:1;20;29-31
713Болестта на Езекия, благодарствената му песен. Исая предсказва благословенията на Христовото царство, и съдбите върху неприятелите на Сиона. 4Царе 20:1-6,8,9-11,7; Исая 38; 2Летописи 32:24; Исая 32 Исая 35
712Ниневия е заплашена от Наум. Наум 1 Наум 3
712Езекия гордо показва на Вавилонските посланници съкровищата си. Исая предсказва Вавилонския плен. 4Царе 20:12-19; Исая 39; 2Летописи 32:25,26
711Второ Сенахиримово нашествие срещу Юдеите. Погубването на войските му. 3Царе 18:17-37 3Царе 19:1-37; Псалми 44 Псалми 73 Псалми 75 Псалми 76; Исая 36:2,11-22 Исая 37:1-38; 2Летописи 32:2-23
710-699Различни Исаеви пророчества. Исая 40 Исая 66
697Богатството на Езекия. Смъртта му. МАНАСИЯ - цар, 55 години. Ужасното му нечестие. Съдба е произнесена от Божии пророци. 4Царе 20:20,21 4Царе 21:1-16; 2Летописи 32:27-33 2Летописи 33:1-10
697Исая предсказва пленяването на Шевна. Исая 22:15-25
678Езичниците, които бяха преселени в Самария, вместо Израелтяните, нападани от лъвове. Смесват вярата. 4Царе 17:24-41
677Манасия е отведен пленник във Вавилон от Асирийският цар. Обръщането му към Господа и връщането му в Ерусалим. Премахва идолопоклонството. 2Летописи 33:11-17
642Смъртта на Манасий. АМОН - цар, 2 години. Нечестието му. 4Царе 21:17-22; 2Летописи 3:18-23
640Амон е убит от робите си. ЙОСИЯ - цар, 31 години. 4Царе 21:23-26 4Царе 22:1,2; 2Летописи 33:24,25 2Летописи 34:1,2
634Йосия силно премахва идолопоклонството. 2Летописи 34:3-7
628Еремия е повикан. Той укорява евреите за греховете им. Еремия 1:2 Еремия 3:1-5
623Йосия прави приготовления за поправянето на храма. Той се допитва до Олда пророчицата поради намерените книги на закона. Заповядва да прочетат тези книги на всеослушание на целия народ и подновява завета. 4Царе 22:3-20 4Царе 23:1-20; 2Летописи 34:8,28-33
623Софония увещава в покаяние. Софоний 1 Софоний 2 Софоний 3
622Йосиевото тържествено празнуване на пасхата. 4Царе 23:21-27; 2Летописи 35:1-19
612Еремия изобличава вероотстъпничеството на людете и оплаква настъпващото пленничество. Еремия 3 Еремия 6
612Авакум предсказва съдба.Авaк.1-3
611Еремия увещава людете към покаяние, оплаква наближаващите злочестия. Еремия 7 Еремия 10
610Еремия напомня на людете завета на Йосий. Еремия 11 Еремия 12
609Йосия, е смъртоносно ранен в сражението си с Египетския цар в долът Магедон. Еремия и людете го оплакват. ЙОАХАЗ - цар, 3 месеца. 4Царе 23:28-32; 2Летописи 35:20-27 2Летописи 36:1,2
609Йоахаз е свален от престола и е затворен в Ривла от Фараона Нехао и след това е отведен в Египет. ЙОАКИМ - цар, 11 години. 4Царе 23:33-37; 2Летописи 36:3-5
609Еремия произнася различни предсказания за пленяването и разрушаването на Ерусалим. Еремия 13 Еремия 19
609Еремия предсказва съдбите на Пасхор ( Еремия 20), Селума, т.е. Йоахаз (втори) и Йоахим. Еремия 22:1-23
608Еремия е хванат и е даден на съд. Еремия 26
606Еремия предсказва поразяването на Фараон-Нехаовите войски от Новуходоносор. Еремия 46:1-12
606Послушанието на Рихавовците към баща си се съпоставя с непослушанието на Евреите. Еремия 35
606Еремия пророкува 70-годишния плен на Евреите и последващите съдби върху Вавилон. Еремия 25
606Еремия заповядва на Варух да напише пророчествата му на свитък и да ги прочете на всичкия народ в храма. Еремия 36:1-8;45
606Навуходоносор превзема Ерусалим и слага Йоаким в окови, за да го заведе във Вавилон, но после го пуска, налага му данък и пленява храма. 4Царе 24:1; 2Летописи 36:6,7
606Навуходоносор заповядва на началника на скопците да подбере и изпрати във Вавилон някои от царското семейство и от благородните, за да стоят в царския палат (дворец). Между другите, Данаил, Анания, Месаил и Азария (наименовани от началника Асфеназ: Валтасасар, Седрах, Мисах и Авденаго) са отведени там. Даниил 1:3,4,6,7
606От това превземане на Ерусалим и отвеждане на първите пленници във Вавилон се пресмята 70-годишния плен, който продължава до 536 г. пр.Хр., когато Кир издава указ за завръщането на Евреите в Палестина и за въстановяването на храма.