за Христос

Хронология в Библията / От възставането на десетте племена до началото на вавилонският плен - 370 години

Юдово царствопр. Р. Хр.Израелево царство
РОВОАМ - цар, 17 години, 3Царе 14:21; 2Летописи 12:13. Ровоам се приготвя да нападне десетте племена, но е възпрян от Самаия, 3Царе 12:21-24; 2Летописи 11:1-4975ЕРОВОАМ - цар, 22 години. Той се установява в Сихем, 3Царе 12:25.
Ровоам укрепва царството си. Свещениците и Левитите се събират при него. Ровоамовото семейство, 2Летописи 11:5-23.974Еровоам поставя златни телета в Дан и Ветил и е изобличен от Божий човек, 3Царе 12:26-33 3Царе 13:1-10.
Излъган от един стар пророк във Ветил, Божият човек престъпва словото Божие и е разкъсан от лъв, 3Царе 13:11-32.  
Ровоам и Юдовото идолопоклонство, 3Царе 14:22-24; 2Летописи 12:1.973Обожествяването на тези телета е взето от Египет, където Еровоам е живял.
Сисак, Египетскит цар, ограбва Ерусалим, 3Царе 14:25-28; 2Летописи 12:2-12. Характерът и смъртта на Ровоам, 3Царе 14:21,29-31; 2Летописи 12:13,14-16.971Еровоам два пъти е изобличен от пророците, но пак не се отклонява от идолопоклонството си. Тази Еровоамова постъпка изглежда да бе политическа мъдрост. Тя бе вид поклонение, подобно на онова в Ерусалим и превлече племената, но после стана гибелна за царството.
АВИЯ - цар, 3 години, 3Царе 15:1,2,6; 2Летописи 13:1,2. Авия поразява Еровоам в бой, 2Летописи 13:3-21.958 
 957Ахия изобличава Еровоам, 3Царе 13:33,34 3Царе 14:1-18.
Характерът и смъртта на Авия. АСА - цар, 41 години, 3Царе 15:3-10; 2Летописи 13:22 2Летописи 14:1.956 
 954Смъртта на Еровоам. Надав - цар, 2 години, 3Царе 14:19,20 3Царе 15:25,26.
 953НАДАВ е убит от Вааса в Гиветон. Вааса - цар, 24 години, 3Царе 15:27-34.
Аса премахва идолопоклонството и укрепва царството си, 3Царе 15:11-15; 2Летописи 14:2-8 2Летописи 15:16-18.951 
Победата на Аса над Етиопяните, 2Летописи 14:9-25.944 
Подбуден от Азарий, Аса прави тържествен завет с Бога, 2Летописи 15:1-5,19.942 
Аса подкупва Венадад, сирийския цар, за да нападне Вааса, 3Царе 15:16-22. Аса е изобличен от Ананий за уповаването му на Венадад и затова го хвърля в тъмница.941ВААСА е нападнат от Сирийския цар по времето на изграждането на Рама, 2Летописи 16:1-6.
Идолопоклоничекият заговор със Сирия и затварянето на пророка са гибелни за Аса.930Вааса е застрашен от Ииуя. Смъртта му. Ила - цар, 2 години, 3Царе 16:1-8
 929Ила е убит от ЗИМРИЙ. Зимрий - цар, 7 дни. Изтребва Ваасови дом. Амрий е избран за цар. Зимрий се самоубива, 3Царе 16:9-20. АМРИЙ - цар, 12 години. Изграждането на град Самария, 3Царе 16:21-26.
 918Амрий умира. АХАВ - цар, 22 години. Ерихон е възстановен от Хила, който пожънва плодът на клетвата на Исус Навин, 3Царе 16:27-34 ( 3Царе 16:25; сравни Михей 6:26; 3Царе 16:34; Исус Навиев 6:26).
Смъртта на Аса. ЙОСАФАТ - цар, 25 години. Благочестието и благополучието му, 3Царе 15:23,24 3Царе 22:41-47; 2Летописи 16:11-14;17 2Летописи 20:31-33; сравни ст.6 и 20:33. Голямата му грешка бе, че се беше съюзил с Ахава, за чиято дъщеря Готолия, той ожени сина си Йоран. След това, походът му срещу Рамот, който за малко щеше да причини смъртта му.914 
 910Или предсказва глад. Съживява синът на вдовицата. Изпитанието му с вааловите пророци. Елисей - пророк, 3Царе 17 3Царе 19.
 902 и 901Венадад обсажда Самария. Сирийците два пъти са поразени. Ахав е застрашен, 3Царе 20
 900Ахав обсебва Навутеевото лозе. Илия го заплашва, 3Царе 21.
Йосафат посещава Ахав и заедно с него се сражава със Сирийците, 2Летописи 18. Йосафат е изобличен от Ииуй за обединяването си с Ахав. Той посещава царството и увещава съдиите и другите във вярност, 2Летописи 19; Псалми 82. Поразяването на Моавците и др. Йорам регент, 2Летописи 20:1-30; Псалми 115 Псалми 46. Йосафат се обединява с Охозия. Изобличен и с разбити кораби, той не иска да се обедини за друго начинание, 3Царе 22:48,49; 2Летописи 20:35,37.897Ахав започва война със Сирия и е убит, както е предсказано от Михей. ОХОЗИЯ - цар, 3Царе 22:1-35,36-40,51-53. (Стих 39. Виж Амос 3:15.) Псалом 82 се смята, че се отнася за това време, поради съдържанието му.
След това той се обединява с Йорам срещу Моавците и се спасява по чудо, 4Царе 32Летописи 20:13, сравни Йоил 2:16)896Охозия е заплашен от Илия за това, че като се разболял изпратил да попитат Ваал-зевула, умира. ЙОРАМ, брат му - цар, 12 години. 4Царе 1 4Царе 3:1-3. Илия възлиза на небето. Елисей е разпознат като негов приемник, чудесата му, 4Царе 2.
 894Йорам се обединява с Йосафат и Едомския цар и разбива Моавците, 4Царе 3:4-27. Елисей умножава елея на вдовицата, обещава син на сунамката, 4Царе 4:1-17.
Йорам царува 4 години, заедно с Йосафат, 4Царе 8:16893Нееман е изцелен, 4Царе 5.
 892Елисей прави желязото да изплува, открива намерението на Сирийския цар и поразява войските му със слепота, 4Царе 6:1-23.
 891Венадад обсажда Самария. Следва голям глад. Настава изобилие с внезапното побягване на Сирийците, 4Царе 6:24-33;7.
 890Елисей съживява синът на вдовицата. Други чудеса, 4Царе 4:18-44 4Царе 8:1,2. ( 4Царе 4:42-44. Това е 12-тото Елисеево чудо, Или направи само 6).
Смъртта на Йосафат. ЙОРАМ, остава сам - цар, 4 години: нечестивото му и размирно царуване. Писмото, което Илия написва преди възнесението си е донесено на царят, 3Царе 22:45,50; 4Царе 8:17-22; 2Летописи 20:34 2Летописи 21:1-18.889 
Смъртта на Йорам. ОХОЗИЯ - цар, 1 година. Нечестивото му царуване, 4Царе 8:23-27; 2Летописи 21:19-20 2Летописи 22:1-4.885Връщането на сунамката. Азаил убива Венадад и става, както Елисей предсказа, сирийски цар, 4Царе 8:3-15.
Охозия се обединява с Йорам против Азаил и след това го посещава в Израел, 4Царе 8:28,29. Охозия е убит от Ииуя, 2Летописи 22:7-9. ГОТОЛИЯ обсебва царския престол за 6 години. Йоаз, Охозиевия син се спасява, 4Царе 11:1-3; 2Летописи 22:10-12884Йорам е ранен в бой със Сирийците. Отстъпва в Израел, 2Летописи 22:5,6. Ииуя е помазан за цар, 4Царе 9:1-13. Йорам е убит от Ииуя, 4Царе 9:14-28. ИИУЙ - цар, 28 години. Убива Езавел, Ахавовите синове, Охозиевите братя и Вааловите поклонници, 4Царе 9:30-37 4Царе 10:1-31.
ЙОАС - цар, 40 години. Готолия е убита, 4Царе 11:4-16 4Царе 12:1; 2Летописи 23:1- 2Летописи 24:3.878 
 860Азаил притеснява Израел, 4Царе 10:32,33.
Йоас поправя храма, 4Царе 12:4-16; 2Летописи 24:4-14.856Смъртта на Ииуя. ЙОАХАЗ - цар, 17 години, 4Царе 10:34-36 4Царе 13:1,2.
Смъртта на Йодай, 2Летописи 24:15,16850Историята на Йона, Йона 1 Йона 4.
 849 842Бог предава Израел в ръката на Азаил и Венадад и го избавя, 4Царе 13:1-7.
 841Йоаз, Йоахазовият син започва да царува заедно с баща си, 4Царе 13:10.
Йоаз и людете му отиват в идолопоклонство, Захария, синът на Йодай ги изобличава, но е убит от тях в двора на храма. Сирийците нападат Юдею, 2Летописи 24:17-24; 4Царе 12:17,18.840Смъртта на Йоахаз. ЙОАС, синът му - цар, 16 години. Той отива при Елисей, който му обещава 3 победи. Азаил умира, 4Царе 13:8,9,11,14-19,22-24.
Йоаз е убит от робите си. АМАСИЯ - цар, 29 години, 4Царе 12:19-21 4Царе 14:1-6; 2Летописи 24:25-27 2Летописи 25:1-4.839 
 838Елисей умира. Едно мъртво тяло в Елисеевият гроб оживява, 4Царе 13:20,21.
 836Йоаз три пъти побеждава Сирийците, 4Царе 13:25.
Амасия наема войска от Израелтните, за да му помогне против едомците, но по заповедта на един пророк той се връща, 2Летописи 25:5-10.827 
Амасия побеждава Амонците и се покланя на боговете им, 2Летописи 25:11; 4Царе 14:7; 2Летописи 25:12;14-16.827Уволнените от Амасия Израелтяни войници пленяват при връщането си градовете на Юда, 2Летописи 25:13.
Амасия предизвиква война с Израелския цар и е пленен от него, 4Царе 14:8-14.826Йоаз побеждава Юдейския цар и обира Божият дом, 2Летописи 25:17-24.
 825Смъртта на Йоас. ЙЕРОВОАМ II - цар, 41 години. Царува нечестиво, 4Царе 13:12,13 4Царе 14:15,16,23,24.
 822Йеровоам възстановява пределите на Израел според словото на пророк Йона, 4Царе 14:25-27.
Амасия е убит. ОЗИЯ или АЗАРИЯ - цар, 52 години. Царува добре през дните на Захария, 4Царе 14:17-22 4Царе 15:1-4; 2Летописи 25:25 2Летописи 26:15.810 
 801Първо обръщение на Осия към десетте племена, Осия 1 Осия 3.
 793Амос произнася съдба против околните народи и против Израел и Юда, Амос 1 Амос 9. (С Йоил 1:3 сравни 4Царе 16:9; С 1:6 сравни 4Царе 18:8; С 1:8 сравни 2Летописи 26:6; С 1:11 сравни Числа 20:14; С 5:27 сравни 4Царе 10:32 4Царе 17:6)
При наращението на Озиевата войска Йоил предсказва падането на Юда, Йоил 1:3.787 
 783Смъртта на Йеровоам, 4Царе 14:28,29. Единадесет годишно междуцарствие. Състоянието на Израел през междуцарствието. Осия произнася съдба, Осия 4.
 772ЗАХАРИЯ - цар, 6 месеца. Салум го убива, 4Царе 15:8-12.
 771САЛУМ - цар, 1 месец. Манаим го убива, 4Царе 15:13-15. МАНАИМ - цар, 10 години, 4Царе 15:16-18.
 769Фул, асирийският цар, се отегля чрез подкупване от похода си срещу Израел, 4Царе 15:19,20.
Озия се разболява от проказа поради беззаконното му влизане в свещеническа служба. Йотан регент, 4Царе 15:5; 2Летописи 26:16-23.765 
 761Смъртта на Манаим. ФАКИЯ - цар, 2 години. 4Царе 15:21-24.
 759Факия е убит от Факей. ФАКЕЙ - цар, 20 години, 4Царе 15:25-28.
Исая е назначен във видение за пророческата му служба. Той пророкува за царството Христово и съдбата, която ще сполети людете за тежките им грехове, Исая 1:1 Исая 6:2-5.  
Смъртта на Озия. ЙОТАМ цар 16г.; благоденствието му, 4Царе 15:6,7,32-35; 2Летописи 26:22,23 2Летописи 27:1-6.758 Исая 1:1 Исая 7 Исая 10:4. Сравни 7:10 с 4Царе 16:5. Исая 1:2-31. Виж 7, 8 сравни с 2Летописи 28:6-9. Исая 6:1, виж Йоан 12:41. Исая 6:16, виж 4Царе 25:12. Исая 2:19, виж Откровение 6:15. 2Летописи 27:2, виж 26:19. Исая 7:8, виж 4Царе 17:24. Исая 7:16, виж 4Царе 15:29.
Михей изобличава нечестието на Юдеите, Михей 1:2. Юда започва да бъде оскърбяван от Сирия и Израел.753 Михей 1:5, виж 3Царе 16:32. Михей 1:13, виж Еремия 34:7.
Смъртта на Йоаким, 4Царе 15:36-38; 2Летописи 27:7-9. АХАЗ - цар, 16 години, 4Царе 16:1-4; 2Летописи 28:1-4. Нашествието на Факей и Расин. Исая пророкува за това и осъжда намерението на Ахаз за съюзничество с Асирия, 4Царе 16:5; Исая 7 Исая 9 Исая 10:1-4.742 
Исая предсказва съсипването на Дамаск и на десетте племена, Исая 17.742 Исая 17, виж 4Царе 16:9 4Царе 18:11.
Сирийците и Израелтяните опустошават Юда. Връщат пленниците по съвета на пророк Одида, 2Летописи 28:5-15.740 
Нападнат от неприятели, Ахаз наема Теглат-феласар асирийския цар, за да му помогне срещу тях. Авдия и Исая, 4Царе 16:6-9; 2Летописи 28:16,21; Авдий 17 Авдий 20; Исая 1:2-31;28.740Теглат-феласар пленява Галаад, Галийските и Нефталимови долини и завежда жителите им като пленници в Асирия, 4Царе 15:29. Исая 5:21, виж 2Царе 5:20.
Светотатството и идолослужението на Ахаз, 2Летописи 28:22-25; 4Царе 16:10-18; Осия 5 Осия 6 .740Факей е убит от Осия, 4Царе 15:30,31.
  Деветгодишно безначалие.
 730ОСИЯ - цар, 9 години. Асирийският цар Салманасар навлиза в държавата му и го принуждава да му плаща данък, 4Царе 17:1-3.
Смъртта на Ахаз, 4Царе 16:19,20; 2Летописи 28:26,27; Исая 14:28-32. ЕЗЕКИЯ - цар, 29 години, 4Царе 18:1,2; 2Летописи 29:1. Промените на Езекия, 4Царе 18:3-6; 2Летописи 29:2-36;30;31. Моав е заплашен, Исая 15:16. Михей подкрепя Езекиевите промени, Михей 3 Михей 7. Виж Еремия 26:18; Михей 3:9.726 Исая 14:28-32, против Филистимците, виж 2Летописи 26:6. Ахав, който ги покори умря, но те трябваше още да търпят Езекия, 4Царе 18:8. Исая 15. Предсказва се погубването на Моавците. Те са увещани да почнат пак плащането на данъците си, 16:1.
 723Осия е нападнат и затворен в тъмницата от Салманасар за неплащане на данъците си. Пророк Осия предсказва пленяването на десетте племена и ги подбужда към покаяние, 4Царе 17:4; Осия 7 Осия 14.
Езекиевото благоденствие, 4Царе 18:7-8.723 
 723Салманасар обсажда Самария, 4Царе 17:5 4Царе 18:9.
 721Отвеждането на десетте племена, пленници в Асирия от Саргон, 4Царе 17:6-23 4Царе 18:10-12.
Пророчество за връщането на десетте племена от плен. Наказанието на Египет и обръщането към Господа на Египет и Асирия, Исая 18 Исая 19.721 


новите царе са с главни букви, а ако са и основателите на династии - с наклонени главни букви