за Христос

Тематична Библия / Как да разпознавам божията воля?

1. Предпоставки
А. Подчинение на собствената воля под Божията власт (примерът на Божия Син)
Лука 22:42; Йоан 5:30; Йоан 6:38

Б. Доверие в Бога
Псалми 32:8; Псалми 37:5; Псалми 143:10; Притчи 3:6; Колосяни 1:9

В. Усърдно и сериозно търсене
Псалми 40:8; Осия 6:3; Матей 6:10; Ефесяни 6:6

Г. Готовност за послушание
Йоан 7:17; Римляни 12:1,2

Фактори, които би трябвало да действат заедно:
2. Бог открива волята Си в Писанието
Псалми 119:105; Римляни 2:18; 2Тимотей 3:16

А. Внимателно четене и изучаване на Библията
Неемия 8:8; Матей 9:13; 2Тимотей 2:15; Иис. Нав. 1:8; Псалми 1:1-3

Б. При трудни пасажи помоли други християни за съвет
Деяния 8:30-35

В. Избягвай своеволни интерпретации
2Петрово 1:20; 2Петрово 3:16; Лука 10:25,26

3. Водителство чрез Светия Дух
Йоан 16:13,14; 1Коринтяни 2:11; Яков 1:5; Фил. 3:15

4. Съвет и съгласие от други християни
Изход 18:25,26; Притчи 11:14; Притчи 15:22; Деяния 15:30-33

5. Използване на разума в послушание на Христос
2Коринтяни 10:5; Деяния 15:23-29

6. Обстоятелства
1Коринтяни 16:9; 2Коринтяни 2:12; Лука 10:8,9; Деяния 13:7; Деяния 17:18-22

7. Молитва
Псалми 119:18; Псалми 119:34,35; Притчи 2:3-11; Псалми 25:4; Псалми 143:8; Псалми 143:10

8. Знамения (Понякога Бог потвърждава волята Си чрез знамения)
Съдии 6:36-40; Битие 24:14; 1Царе 14:8-10

Но:
А. Изискването на знамение често издава неверие
Йоан 4:48

Б. Потвърждаващи знамения понякога нарочно не се дават
Матей 12:39; Лука 23:8,9

9. Понякога Бог предлага възможности за избор
2Царе 24:11-15; 3Царе 3:5,9,10

10. Фалшиви пътища за намиране на Божията воля
Левит 20:6; Второзаконие 18:10,11; Второзаконие 18:14; 4Царе 21:6; 1Летописи 10:13,14; Исая 8:19; Даниил 2:27,28