за Христос

Тематична Библия / Божията грижа и закрила

1. Грижата на Бога е за всички хора
Матей 5:45; Псалми 145:15,16; 1Летописи 29:14; Псалми 104:13-15; Яков 1:17; Псалми 34:9; 2Коринтяни 9:8

2. Творецът познава нуждите на хората
Матей 6:8; Матей 6:25; Матей 6:31; Матей 6:32

3. Бог е суверен
Исая 55:8,9; Псалми 139:17,18; Римляни 11:33-36; Псалми 75:6,7; Деяния 5:38,39; Римляни 9:15-18; Ефесяни 1:11; Деяния 2:23; Деяния 4:23,24; Деяния 4:27,28

4. Нашата отговорност спрямо Божията грижа
1Тимотей 5:8; Деяния 20:35; Ефесяни 4:28; 1Солунци 3:10-12; Тит 3:14; Деяния 18:1-3; Притчи 10:4; Притчи 28:19; Еклесиаст 5:19

5. Доверие в Господа като единственото истинско прибежище
Псалми 127:1; Притчи 21:31; Исая 59:1; Изход 6:6,7; 2Царе 22:2,3; Наум 1:6,7; Исая 43:2,3; Псалми 112:7,8; Псалми 118:6-8

6. Бог ни пази, понеже ни обича
Псалми 41:11; Матей 10:29-31; Второзаконие 33:12

А. Той винаги е близо
Битие 28:15; Второзаконие 33:12; Псалми 46:1

Б. Молитва за Божията закрила
2Царе 22:4; Псалми 34:17; Псалми 50:15; Псалми 18:5,6

В. Примери за Божията закрила
Псалми 91:7; Псалми 91:10; Даниил 3:25-27; Притчи 2:8; Йоан 10:4; 2Солунци 3:3; 2Тимотей 4:18; Исая 54:15; Исая 54:17

7. Духовното всеоръжие
Псалми 91:4; Ефесяни 6:10-18

8. Благодарение за Божията закрила
Псалми 5:11; Псалми 28:7; Псалми 59:16,17; Псалми 98:1

9. Божията закрила в Псалмите
вж. . Псалми 91; Псалми 121; Псалми 124