за Христос

Тематична Библия / Любов и прошка

1. Бог е любов
1 Йоан 4:16

А. Любовта на Бога към нас
Еремия 31:3; Римляни 8:38,39; Ефесяни 2:4-6; 1 Йоан 3:1; 1 Йоан 4:10

Б. Същността на агапе
Йоан 3:16; Римляни 5:7,8; 1 Йоан 4:9

В. Любовта на Исус към нас
Йоан 10:11; Йоан 15:13; 2Коринтяни 8:9; Ефесяни 3:19; Откровение 1:5

Г. Стоенето в Божията любов
Йоан 14:21; Йоан 14:23; Йоан 17:26; 1 Йоан 2:5; 1 Йоан 4:19

2. Първата заповед - любов към Бога
Второзаконие 6:5; Второзаконие 10:12; Второзаконие 30:20; Иис. Нав. 22:5; Иис. Нав. 23:11

3. Втората заповед - любов към ближния
Левит 19:18; Матей 22:39; Йоан 13:34; Йоан 15:17; 1 Йоан 3:11; 1 Йоан 3:23

А. Любовта като най-висша дарба
1Коринтяни 13:13; 1Коринтяни 13:2; Галатяни 5:6; Ефесяни 3:17; Ефесяни 3:19; Колосяни 3:14; Ефесяни 1:15,16; Колосяни 1:3,4; Филим. 1:5

Б. Божията любов ни дава способността за любов към ближния
Римляни 5:5; Галатяни 5:22; 1Солунци 3:12; 1Солунци 4:9; 2Солунци 3:5; 2Тимотей 1:7

В. Благословението на любовта към ближния
Йоан 13:35; 2Коринтяни 13:11; Ефесяни 3:17-19; 1 Йоан 2:10; 1 Йоан 2:10; 1 Йоан 3:14; 1 Йоан 4:7; 1 Йоан 4:12; 1 Йоан 4:16

Г. Любов срещу омраза
1 Йоан 4:20; Яков 3:9-12; Матей 5:23,24; Левит 19:17,18; 1 Йоан 2:9; 1 Йоан 2:10,11; 1 Йоан 3:10; 1 Йоан 3:14; 1 Йоан 3:15; 1 Йоан 4:8

4. Любов към братята и сестрите в Господа
Йоан 13:35; Галатяни 6:10; 1Петрово 2:17

5. Любов към враговете
Притчи 25:21,22; Матей 5:43-47; Лука 6:27-30

6. Любовта означава милост и прошка
А. Бог е милостив към нас
Псалми 103:8-13; Псалми 103:17; Плач Еремиев 3:22,23; Исая 63:7; Евреи 8:12

Б. Прощавайте си един на друг, както Бог ви е простил
Матей 18:33; Лука 6:36; Ефесяни 4:32; Колосяни 3:13; Лука 17:4; Матей 18:21,22; Притчи 3:3,4; Матей 5:7; Матей 6:12; Матей 6:14

В. Следствието от непростителността
Матей 6:14; Матей 18:23-35; Яков 2:13

Г. Прошката е необходима и за вярващи християни
Псалми 86:5; 1 Йоан 1:9; Лука 17:3; Притчи 28:13; Псалми 32:5; Матей 18:15; Яков 5:16