за Христос

Тематична Библия / Централни събития в християнската вяра

1. Очакването на Исус, Спасителя
А. В Стария завет
Исая 59:20; Исая 42:1-4

Б. В Новия завет
Лука 3:15; Лука 2:38; Лука 2:25

В. Църквата очаква завръщането на Христос
Исая 62:12; Исая 35:9; Римляни 12:11,12; Фил. 3:20; 1Солунци 1:10; 2Петрово 3:13; Откровение 22:20

2. Раждането на Исус
А. Пророчества в Стария завет
Михей 5:2; Исая 7:14

Б. Изпълнение в Новия завет
Матей 2:1; Матей 1:18,21

3. Светлината идва на света
1 Йоан 2:8; Йоан 1:9-13; Матей 4:16; Лука 2:32

4. Влизането на Исус в Ерусалим
А. Пророкувано в Стария завет
Захария 9:9

Б. Изпълнено в Новия завет
Матей 21:4-9

5. Страданията на Христос
А. Последната Пасха, предателството и залавянето на Исус
Лука 22:14-16; Йоан 13:18,19; Матей 26:47-50; Марк 14:46

Б. Осъждането, разпъването на кръст, заместителната смърт
Левит 23:5; Изход 12:27; 1Коринтяни 5:7; 1Петрово 1:19; Исая 53:7,8; Марк 15:15; Йоан 19:15,16; Исая 53:12; Псалми 22:1; Матей 27:38; Йоан 19:30; Матей 27:51

6. Възкресението на Исус Христос
А. Намеци в Стария завет
Йона 1:17; Матей 12:39,40

Б. Исус наистина възкръсна
Лука 24:5; Деяния 13:31; 1Коринтяни 15:6-8

В. Без възкресение вярата е напразна
1Коринтяни 15:14; 1Коринтяни 15:16-19; 1Солунци 4:14

7. Възнесение
Лука 24:50,51; Деяния 1:9; Йоан 14:2,3

8. Петдесятница (изливане на Светия Дух)
Йоан 14:16,17; Римляни 8:26,27

А. Празникът на първите плодове в СЗ (Денят на Възкресението - първият ден от седмицата след Пасхата - денят на първия сноп)
Левит 23:10-12

Б. Изпълнението в НЗ (Възкръсналият - Първият плод от мъртвите)
1Коринтяни 15:20

В. Смисълът на Петдесятница за църквата (50 дни след Великден - празникът на първите плодове - църквата са първите плодове на новото творение в Христос)
Левит 23:16; Римляни 15:16; Йоан 1:17; 2Коринтяни 5:17; Галатяни 6:15