за Христос

Тематична Библия / Господна вечеря - възпоминание

1. Исус постановява Господната вечеря
Матей 26:26-29; Лука 22:17-20

2. Духовното значение на Господната вечеря
А. Символ за жертвената смърт на Христос на кръста
1Коринтяни 11:26

Б. Единство на вярващите с Христос
1Коринтяни 10:17

В. Символ за радостта от предвкусването на Божието царство
Матей 26:29; Марк 14:25; Лука 22:18

3. Условие за участие
А. Новорождение
Деяния 2:41,42

Б. Богобоязлив живот
1Коринтяни 11:6-29; 1Коринтяни 10:16,17; 1Коринтяни 10:21,22

4. Формата на Господната вечеря
Матей 26:26,27; 1Коринтяни 5:7,8