за Христос

Тематична Библия / Кръщение

1. Исус заповядва кръщението
Марк 16:15,16; Деяния 2:38

2. Кръщението не е необходимо за спасението
Йоан 3:16; Йоан 3:18; Деяния 16:31; Римляни 1:17; Римляни 3:22; Галатяни 3:26

3. Духовното значение на кръщението
А. Външното видимо действие...
Лука 7:29; Деяния 2:41; Деяния 8:12; Деяния 19:5

Б. ... символизира идентифицирането с Христос в Неговата смърт
Галатяни 3:26,27; Колосяни 2:12; Римляни 6:4,5

В. Кръщението не води до очистване от грехове (вж. Пътят на спасението, т. 3.)
1 Йоан 2:12; Матей 26:28

4. Обръщението към Христос е предпоставка за кръщението
Марк 16:16; Деяния 18:8; Деяния 16:31-33

5. Формата на кръщението
А. Кръщение във вода (от гр. баптизо = потапям, потопявам, кръщавам)
Деяния 8:36-39; Марк 1:10

Б. Кръщение в името на Отца, Сина и Светия Дух
Матей 28:19

6. Какво предхожда кръщението?
А. Разбиране и приемане на Божието слово
Деяния 16:30-34; Деяния 16:15

Б. Исус не кръщава, а благославя децата
Матей 19:13-15; Марк 10:15,16

В. Некръстени, респ. неотговорни за действията си деца са спасени
Матей 18:3; Лука 18:16; Марк 10:14