за Христос

Тематична Библия / Църква

гр. "еклесия" = извиканите навън от множеството/масата

1. Произход на църквата
Ефесяни 1:3-6
А. Пророкувана от Исус
Матей 16:16-18

Б. Църквата е основана върху Исус
Йоан 20:19-22; Матей 18:18; Ефесяни 2:20-22;

В. Петдестяница - началото на новозаветната църква (вж. също и Петдесятница, в гл. "Централни събития...")
Деяния 2:2-4; Деяния 2:42; Деяния 2:47

2. Църквата в Стария завет
Левит 4:13; Деяния 7:38

3. Църквата - скрита в СЗ, открита в НЗ
1Петрово 1:9-12; Колосяни 1:23-29

4. Църквата в Новия завет
А. Божият дом
Ефесяни 2:19-22; 1Петрово 2:5

Б. Невидимото тяло Христово
1Коринтяни 1:2; 1Тимотей 3:15; Евреи 12:23; Колосяни 1:18; Ефесяни 5:30

В. Избраната невяста Христова
2Коринтяни 11:2; Ефесяни 5:29-32

Г. Други образи за църквата
- сграда ( 1Коринтяни 3:9; 1Петрово 2:5)
- нива ( 1Коринтяни 3:9)
- дом ( 1Петрово 2:5; 1Тимотей 3:15; Ефесяни 2:22)
- храм ( 1Коринтяни 3:16)
- тяло ( Ефесяни 4:4,16; 1Коринтяни 12:13)
- невяста ( 2Коринтяни 11:2; Ефесяни 5:25; Откровение 21:9)
- стълб ( 1Тимотей 3:15)
- светилник ( Откровение 1:20)
- стадо ( Йоан 10:16)

Д. Местното събрание на вярващите
Деяния 15:4; 2Коринтяни 1:1; Фил. 4:15

5. Редът в църквата
А. Ръководство на църквата - старейшини или надзорници
Деяния 20:7; Деяния 20:28; 1Тимотей 3:1-7; 1Петрово 5:2,3; Евреи 13:7; Евреи 13:17; Тит 1:9

Б. Ръководство на църквата - дякони
1Тимотей 3:8-13

В. Дисциплина в църквата
1Коринтяни 5:1-8; Тит 3:10,11; 1Тимотей 6:3-5; Римляни 16:17; Матей 18:15-17; Галатяни 6:1

6. Задачите на църквата
А. Отдаване на слава на Бога
Евреи 10:25; Ефесяни 1:4-6; Ефесяни 3:20,21

Б. Свидетелстване за Христос
2Коринтяни 5:20; 1Тимотей 3:16

В. Мисионерско поръчение
Матей 28:19,20; Деяния 1:8; Деяния 5:42; Ефесяни 3:8

Г. Духовна война на църквата
Ефесяни 6:10-12; 1Петрово 5:8; Яков 4:7; 2Коринтяни 2:11; Ефесяни 6:13-17; Ефесяни 6:18-20; 1Тимотей 2:8; Яков 5:16

7. Особени наредби за църквата
А. Кръщение (виж Кръщение)

Б. Господна вечеря (виж Господна вечеря)

8. Настоящо и бъдещо предназначение на църквата
А. Да стане подобна на Христос
Ефесяни 4:13; Фил. 2:5; 2Коринтяни 3:18

Б. Христова невяста на сватбената трапеза на Агнето
Откровение 19:7-9; Ефесяни 5:27

В. Съединена с Христос
Римляни 8:17; Откровение 5:10; Откровение 20:6; Откровение 22:5