за Христос

Тематична Библия / Ученичество и следване на Христос

Йоан 12:26; Йоан 10:4

1. Белези на ученичеството
1Петрово 2:21; Йоан 113:15; Йоан 15:4,9,10; Матей 10:37; Лука 9:61,62; Матей 6:21; Матей 16:24; Марк 10:21; Римляни 12:2

2. Практическо следване на Христос: четене на Божието Слово
(вж. "Библията - Божието слово")

3. Общение
А. Значение на общението
Матей 18:19,20; 1 Йоан 1:7; Псалми 133:1-3

Б. Сила чрез общението
***; Еклесиаст 4:9,10; Еклесиаст 4:12

В. Колективно четене на Словото
Деяния 15:30,31; 1Тимотей 4:13; Деяния 16:4; Колосяни 4:16; 1Солунци 5:27

Г. Взаимно наставление и поучение
Деяния 20:7; Евреи 10:25

Д. Обща молитва
Деяния 1:13-15; Деяния 12:5; Деяния 12:12

Е. Обща възпоминателна трапеза
Деяния 20:7; Деяния 2:42

Ж. Единна работа за Господа
1Коринтяни 1:10; 1Коринтяни 12:25; Фил. 2:2; Галатяни 2:9; 1Петрово 3:8; Римляни 12:5

4. Свидетелство
Матей 28:19,20; Марк 16:15; Матей 10:32

А. Библията ни учи да свидетелстваме
Лука 12:8; Римляни 10:9

Б. Да не се срамуваме и плашим при свидетелстването
Псалми 119:46; Исая 40:9; Исая 62:6; Матей 5:14-16; Марк 8:38; Деяния 18:9; Римляни 1:16; Ефесяни 6:18-20; 1Солунци 2:2; 2Тимотей 1:8; Еремия 1:6-9

В. Използване на стихове от Библията при свидетелстване
Лука 8:5,11; Йоан 20:31; Деяния 17:2,3; Деяния 18:28; Тит 1:9; Деяния 13:32-35; Притчи 22:17-21

Г. Свидетелстване с прости думи
1Коринтяни 2:1,2; 1Коринтяни 2:4; 1Коринтяни 14:9; 2Коринтяни 1:12; 2Коринтяни 3:12

Д. Личният пример като свидетелство
Матей 5:16; Фил. 2:15-16; 1Тимотей 4:12; Тит 2:7,8

Е. Да даваме последователно свидетелство в любовта на Исус
1Солунци 2:7,8; 2Тимотей 2:23,24; 1Петрово 3:15; Деяния 20:31; 2Тимотей 4:2

Ж. Предупреждение! Не свидетелството, а Бог печели хората
Йоан 6:44; 1Коринтяни 3:6,7; Йоан 15:5

5. За даването и разделянето
А. Библията ни заповядва да даваме
Матей 5:42; Лука 3:11; Евреи 12:16

Б. Благословенията за този, който дава
Марк 10:21; Деяния 20:35; Лука 6:38; 2Коринтяни 9:6

В. Десятъкът и Мойсеевият закон
Второзаконие 12:5,6; Второзаконие 14:23; Второзаконие 14:26

Г. Десятъкът и следмойсеевото време
Малахия 3:8-10

Д. Десятъкът в учението на Исус
Матей 2:23,24

Е. Десятъкът в епохата на църквата
1Коринтяни 16:1,2; 2Коринтяни 8:1-4; 2Коринтяни 9:6; Галатяни 6:6

6. Благодарност
А. Божиите благословения не се разбират от само себе си.
Псалми 103:2; Лука 17:12-18

Б. Благодарност в молитва и песен
Псалми 100:4; Псалми 117:1; Псалми 150:6; Евреи 13:15; Псалми 30:15; Псалми 69:30; Псалми 147:1; Псалми 147:7; Колосяни 3:16

В. Благодарност във всички ситуации на живота
Псалми 50:14; Псалми 95:2; Ефесяни 5:20; 1Солунци 5:18