за Христос

Тематична Библия / Молитва

1. Как трябва да се молим
Лука 11:1-4; Матей 6:9-13

А. Хваление и благодарност преди молбата
Евреи 13:15; Псалми 95:2; Псалми 100:4; Фил. 4:6

Б. Точно формулиране на молбата
Матей 7:7,8; Йоан 16:24; Фил. 4:6; Яков 4:2

В. Молитва към Отца в името на Исус
Йоан 14:13,14; Йоан 16:23

Г. Продължителна молитва
Лука 18:1; Римляни 12:12; Колосяни 4:2

Д. Молитва във вяра
Матей 21:21,22; Марк 11:24; Римляни 4:21; Евреи 11:6; Яков 1:5-7

Е. Покорство спрямо Божията воля
Псалми 143:10; Матей 6:10; Лука 22:42; Йоан 5:30; 1 Йоан 5:14; Йоан 9:31

2. Молитва, която получава отговор
Йоан 15:7; 1 Йоан 5:14; Даниил 10:12; Евреи 11:6; Яков 1:6-8

3. Как не трябва да се молим
А. Не се моли с неизчистен грях в сърцето
Псалми 66:18,19; Исая 59:1,2; Яков 5:16; Марк 11:25

Б. Не се моли с егоистични мотиви или от гордост
Яков 4:3; Второзаконие 23:4,5; Матей 6:5; Лука 18:10-14; Яков 4:6; Еклесиаст 5:3

В. Не се моли с много думи
Матей 6:7,8

Г. Не изключвай разума си
1Коринтяни 14:15

4. Самостоятелна молитва
Матей 6:6; Марк 1:35; Марк 6:46; Лука 5:16; Лука 6:12

5. Колективна молитва и молитва в църквата
Матей 18:19,20; Деяния 1:13-15; Деяния 12:12; Деяния 12:5

6. Застъпничество
А. За нуждите на църквата
Ефесяни 6:18; Ефесяни 1:15-19; Колосяни 1:9; 1Солунци 1:2

Б. За служители на църквата
Деяния 12:5; Римляни 15:30-32; 2Коринтяни 1:11; Колосяни 4:3; 2Солунци 3:1

В. За братя и сестри в притеснение и болест
Яков 5:14-18

Г. За всички хора и за управляващите
1Тимотей 2:1,2

7. Време за молитва
А. Постоянна молитва
1Летописи 16:11; Притчи 3:6; Лука 18:11; Лука 21:36; 1Солунци 5:17; Ефесяни 6:18

Б. Молитва в кризисни ситуации (виж също и "Застъпничество")
Псалми 50:15; Псалми 27:8; Псалми 107:19; Евреи 4:16; Яков 5:13; Плач Еремиев 2:19; Лука 22:44; Евреи 5:7

В. Сутрешна молитва
Псалми 5:3; Псалми 119:147; Марк 1:35

Г. Вечерна молитва
Марк 6:46,47; Битие 24:6; Псалми 55:17; Даниил 6:10

Д. Молитва през нощта
Псалми 42:8; Псалми 63:5,6; Исая 26:9; Лука 6:12; Деяния 16:25

Е. Благодарение преди ядене
Матей 14:19; Матей 26:26; Матей 26:27; Деяния 27:35; Римляни 14:6; Йоан 6:23

8. Положение при молитва (Не е съществено за ефективността на молитвата.)
Битие 24:48; Лука 24:5; Лука 18:13; Псалми 4:3,4,8; Изход 17:11; 3Царе 8:54; Лука 18:11; Изход 9:29

9. Примери за хора на молитвата в Библията
А. Авраам - логика в молитвата ( Битие 18:16-33)
Битие 18:23-25

Б. Мойсей - постоянство в молитвата ( Изход 17:-14)
Изход 17:12

В. Илия - вяра в молитвата
3Царе 17:21; 3Царе 18:36,37; 3Царе 18:42

Г. Даниил - борба в молитвата
Даниил 10:12-14

Д. Явис - амбициозна молитва (?)
1Летописи 4:9,10

Е. Езекия - простота в молитвата
Исая 37:14; Исая 38:2-5

Ж. Анна - молитвата без думи ( 1Царе 1:12-17)
1Царе 1:12-17

З. Неемия - спонтанната молитва
Неемия 2:4-6

И. Епафрас - молитвена борба
Колосяни 4:12,13

10. Бог чува молитвата ни
2Царе 22:7; Псалми 34:15; Псалми 24:18; Псалми 72:12; Псалми 91:15

А. Исус се моли за нас
Римляни 8:34; Евреи 7:25

Б. Светият Дух се моли за нас
Римляни 8:26,27

11. Бог чува молитва
Ефесяни 3:20

А. Бог отговаря на молитвите по-късно
Псалми 40:1; Еремия 42:7; Плач Еремиев 3:25,26; Битие 25:20,21; Даниил 10:2; Даниил 10:12,13; Евреи 10:36; Откровение 6:10,11

Б. Бог знае, от какво се нуждаем
Матей 6:8; Матей 6:32,33