за Христос

Тематична Библия / Вяра

1. Какво е вяра?
А. Вярата не е виждане
2Коринтяни 4:18; 2Коринтяни 5:7; Евреи 11:27; Евреи 11:1; Матей 16:1,4; Йоан 20:29

2. Значението на вярата
Галатяни 5:6

А. Ние сме спасени чрез вяра
Йоан 3:16; Йоан 3:36; Лука 7:47-50; Деяния 10:43; Деяния 16:31; Римляни 5:1; Галатяни 3:26; Ефесяни 2:8,9; ***; 1Петрово 1:9

Б. Ние живеем чрез вяра
Галатяни 2:20; Евреи 10:38; Римляни 1:17; 1 Йоан 5:4; Евреи 11:6

В. Върху кого се основава нашата вяра?
2Летописи 20:20; Марк 11:22; Йоан 6:28,29; Йоан 14:1; 1 Йоан 3:23; Деяния 20:21

Г. Вярата ни дава сила
Псалми 27:13; Римляни 11:20; 2Коринтяни 4:16-18

Д. Ежедневно доверяване на Господа
Псалми 37:5; Притчи 3:5,6; Еремия 17:7; 2Петрово 1:19; Псалми 25:5; Псалми 71:8; 2Коринтяни 3:4

3. Откъде идва вярата?
А. Вярата е дар от Бога
Йоан 3:27; Евреи 12:2; Римляни 12:3; Ефесяни 6:23

Б. Как човек приема тази вяра?
Римляни 10:17; Марк 9:24; Лука 17:5; Йоан 20:30,31; Деяния 15:7; Римляни 15:4

4. Растеж във вярата
Деяния 20:32; 1Тимотей 4:6; 2Солунци 1:3; Деяния 14:22; 1Коринтяни 16:13; Колосяни 1:23; Колосяни 2:6,7

5. Примери за вяра
- Евреи 11 (Авел, Енох, Ной, Авраам, Сара, Исаак, Яков, Йосиф, Мойсей, Раав и др.)
- Матей 8:5-10 (стотникът от Капернаум)
- Матей 15:22-28 (ханаанката)
- Марк 5:21-43 (възкресението на дъщерята на Яир - жената с кръвотечението)
- Йоан 11 (възкресението на Лазар)
- 1Царе 17 (Давид и Голиат)
- Даниил 6 (Даниил в рова с лъвовете)

6. Благословения (награди) на вярата
Евреи 11:6

А. Достъп до Бога
Римляни 5:2; Ефесяни 3:11,12; Псалми 32:10;

Б. Закрила
Ефесяни 6:16; 1Солунци 5:8; Псалми 5:11; Псалми 115:11; Притчи 29:25; Притчи 30:5; Еремия 39:17,18

В. Радост
Псалми 33:21; Псалми 146:5; Притчи 16:20; Деяния 16:34; 1Петрово 1:8

Г. Вечен живот
Йоан 6:37; Йоан 14:1-3; Евреи 11:13; Евреи 11:16

7. Доверие в Божиите обещания
2Тимотей 1:12,13; Евреи 10:23; 2Летописи 6:14,15; Римляни 4:20-24; Еремия 32:27; Еремия 32:17; Матей 19:26; Лука 1:37; 3Царе 8:56; Числа 23:19; Псалми 119:49; Евреи 6:18; Притчи 3:5; Притчи 3:6; Даниил 3:16-18

8. Търпение
Римляни 8:25; Яков 1:3; Евреи 6:12; Евреи 6:15; Евреи 10:35,36

9. Вяра в тежка и безнадеждна ситуация
Даниил 3:16-18; Йоан 11:21,22; Римляни 4:18; Псалми 112:7

10. Послушание на думи и дело
Яков 2:21-26