за Христос

Тематична Библия / Библията, божието слово

1. Библията, вдъхновеното Божие слово
2Тимотей 3:16; 1Солунци 2:13; Евреи 1:1; 2Петрово 1:21

2. Божието слово е единствената истина
1Царе 8:56; Псалми 119:89; Псалми 119:160; Исая 40:8; Исая 55:10,11; Матей 24:35; Йоан 10:35; 1Петрово 1:25

3. Значението на словото
Псалми 138:2; Второзаконие 32:46,47

А. Исус, въплътеното Слово
Йоан 1:1; Йоан 1:14; Откровение 19:11-13; 1 Йоан 1:1

Б. Силата на Божието слово
Йоан 6:63; Псалми 33:6; Псалми 33:9; Римляни 1:16; Евреи 11:3; 2Петрово 3:5-7

В. Духовното оръжие
Ефесяни 6:17; Еремия 5:14; Еремия 23:29; Матей 4:3-11; Евреи 4:12; 1 Йоан 2:14

Г. Водителството на Светия Дух чрез Писанието
Йоан 14:26; Йоан 16:13; 1 Йоан 2:27; Псалми 119:18; Езекил 36:27; Псалми 25:5

4. Послушание спрямо Божието слово
Второзаконие 11:1; Евреи 2:1; 2Петрово 1:19

5. Уважението към Божието слово доказва любовта към Исус
Псалми 119:167; Йоан 14:21; Йоан 14:23; Йоан 8:31; Йоан 14:15; Яков 1:22; Яков 1:22; 1 Йоан 2:3; Откровение 3:8

6. Благословенията чрез Писанието
Второзаконие 7:9; Лука 11:28; 1 Йоан 3:24; Псалми 19:7; Яков 1:18; 1Петрово 1:23; Иис. Нав. 1:8; Псалми 1:2,3; 1Тимотей 4:15

А. Словото ни води и е светлина в пътя ни
Псалми 25:10; Псалми 119:105; Псалми 119:130

Б. Словото ни очиства
Псалми 119:9; Йоан 15:3; Яков 1:21; Ефесяни 5:25-26; Евреи 4:12; Псалми 119:11

В. Словото дарява вяра, мъдрост и свобода
Йоан 8:31,32; 1Солунци 2:13; Римляни 10:17; Псалми 119:99; Псалми 119:100; Йоан 15:7; Деяния 20:3; 2Тимотей 3:15; 2Тимотей 3:16,17

7. Боравенето с Божието слово
А. Последователно четене и изучаване на Писанието
Йоан 5:39; Деяния 17:11; 1Тимотей 4:16; 2Тимотей 2:15; Йов 23:12

Б. Божието слово в нас
Второзаконие 6:6; Второзаконие 11:18; Псалми 40:8; Псалми 119:47,48; Псалми 119:113; Псалми 119:140; Псалми 119:159; Псалми 119:163; Псалми 119:72; Псалми 119:97; Псалми 119:131; Псалми 119:162; Колосяни 3:16; 1Тимотей 4:15; Фил. 2:15,16; 1Петрово 3:15; 1Петрово 4:11; Йоан 12:49; Йоан 17:8

В. Учи децата си на Словото
Второзаконие 6:7; Псалми 78:1-8; 2Тимотей 3:15

8. Предупреждения за погрешно боравене със Словото
А. Злоупотреба със Словото
2Коринтяни 2:17; 2Коринтяни 4:2; 2Петрово 3:14-17; Римляни 14:1; 2Тимотей 2:14-16; Тит 3:9

Б. Съмнения, отхвърляне и техните последствия
Евреи 4:2; 2Летописи 36:16; Притчи 13:13; Исая 5:24; Захария 7:12; Йоан 12:48; Лука 16:31; 2Петрово 2:21

В. Фалшифициране
Исая 8:20; Галатяни 1:8,9; Евреи 13:9; Откровение 18:19