за Христос

Тематична Библия / Сетия Дух

1. Същността на Светия Дух
А. Светият Дух действа като личност
1Коринтяни 2:10; 1Коринтяни 2:11; Исая 11:2; Деяния 16:7; Йоан 16:13; Йоан 16:14; Деяния 8:29; Йоан 11:12; 1Тимотей 4:1; Откровение 2:7; Йоан 14:26; 1Коринтяни 2:13; 1 Йоан 2:27; Йоан 14:16; Йоан 15:26

Б. Светият Дух бива третиран като личност
Деяния 5:3; Деяния 5:9; Ефесяни 4:30; Исая 63:10; Евреи 10:29; Матей 12:31; Деяния 7:51

2. Светият Дух е Бог
А. Той притежава божествените качества
Псалми 139:7-12; Йоан 14:18; 1Коринтяни 2:10; Захария 12:10; Римляни 1:4; 1Петрово 4:14; Римляни 8:2; Римляни 8:10; 2Коринтяни 3:6; Римляни 15:30; 2Тимотей 1:7; Исая 40:13; Йоан 14:17; 1 Йоан 5:6; Римляни 15:13

Б. Той притежава божествени имена
Римляни 8:9; Римляни 8:14; Исая 11:2; 2Коринтяни 3:17; Матей 10:20; Деяния 16:7; Галатяни 4:6

3. Делото на Светия Дух в човека
А. Преди повярването
Йоан 16:8-11; Йоан 15:26; 1 Йоан 5:6; Йоан 16:14

Б. При повярването
Йоан 3:5-8; Тит 3:4-7; 1Петрово 1:23; Яков 1:18; 1Коринтяни 6:11; 1Коринтяни 12:13; Ефесяни 1:13,14; Ефесяни 4:30; 2Коринтяни 1:22; Галатяни 3:14; Йоан 7:39

В. След повярването
1Коринтяни 6:19; 2Тимотей 1:14; Римляни 8:16; 1 Йоан 5:13; Римляни 5:5; 2Солунци 1:3; 2Коринтяни 3:18; Римляни 8:13,14; Галатяни 5:16; Галатяни 5:18; Галатяни 5:22; Йоан 14:26; Йоан 15:26; Йоан 16:7; Римляни 8:26,27; Римляни 14:17

4. Кръщение със Светия Дух
А. Исус оповестява идването на Светия Дух
Матей 3:11; Лука 24:49; Йоан 7:38; Йоан 7:39; Йоан 14:16; Йоан 16:7

Б. Изливането на Светия Дух в началото на епохата на църквата
Деяния 2:1-4; Деяния 8:15-17; Деяния 10:44,45

5. Служенията на Светия Дух
А. Светият Дух дава способност за свидетелстване
Деяния 1:8; Лука 4:18; Йоан 15:26; Деяния 4:31; Деяния 5:32; Михей 3:8

Б. Светият Дух ни променя
1Царе 10:6; 2Коринтяни 3:17; 2Коринтяни 3:18; Тит 3:5; Ефесяни 4:23; Ефесяни 4:24

В. Светият Дух ни привлича към Господа
Ефесяни 5:18,19; Йоан 14:16-18

Г. Ходенето по Духа носи мир и радост
Римляни 8:5; Римляни 8:6; Галатяни 5:16; Галатяни 5:17

Д. Плодовете на Светия Дух
Галатяни 5:22; Римляни 5:5; Римляни 14:17; Римляни 15:13; 1Коринтяни 12:4-11

Е. Светият Дух ни утешава
Йоан 14:16,17; Йоан 14:26; Йоан 16:7; Деяния 9:31; Римляни 8:1; 1Петрово 4:14

Ж. Светият Дух и нашите молитви
Римляни 8:26,27; Юда 20

З. Светият Дух е Духът на истината
Йоан 16:13; 1 Йоан 5:6

6. Задачите на Светия Дух
А. Светият Дух дарява мъдрост и водителство
Марк 13:11; Йоан 14:26; Йоан 16:13; 1Коринтяни 2:10; 1Коринтяни 2:12,13; 1Коринтяни 12:8; Ефесяни 1:17; 2Тимотей 1:13,14

Б. Светият Дух ни води в истината
1Коринтяни 12:7; Йоан 16:13; 2Петрово 1:21

В. Светият Дух ни помага да разпознаваме духовете
Исая 11:2,3; 1Коринтяни 2:12; 1Коринтяни 2:13; 1Коринтяни 2:14; 1Коринтяни 2:15; 1Коринтяни 12:10

Г. Светият Дух направлява стъпките ни
Деяния 8:29; Деяния 16:6; Римляни 8:14; Исая 30:21

Д. Светият Дух ни укрепва
Ефесяни 3:16; Съдии 15:14

Е. Дарбите на Духа според Новия завет (списък)
- апостолско служение ( 1Коринтяни 12:28; Ефесяни 4:11)
- пророкуване ( Римляни 12:6; 1Коринтяни 12:10 1Коринтяни 14:1-40; Ефесяни 4:11)
- чудеса ( 1Коринтяни 12:28)
- изцеления ( 1Коринтяни 12:9,28,30)
- говорене на езици и тълкуване на езици ( 1Коринтяни 12:10)
- благовестителство ( Ефесяни 4:11)
- пастирство ( Ефесяни 4:11)
- служене ( Римляни 12:7; 1Коринтяни 12:28; Ефесяни 4:12)
- поучаване ( Римляни 12:7; 1Коринтяни 12:28; Ефесяни 4:11)
- вяра ( 1Коринтяни 12:9)
- наставление ( Римляни 12:8)
- разпознаване на духовете ( 1Коринтяни 12:10)
- милосърдие ( Римляни 12:8)
- раздаване, помагане ( Римляни 12:8; 1Коринтяни 12:28)
- управляване, ръководене ( Римляни 12:8; 1Коринтяни 12:28)
- мъдрост и знание ( 1Коринтяни 12:8)

7. Свободата в Светия Дух
2Коринтяни 3:17; Римляни 8:2; Римляни 8:15; Галатяни 5:18; 2Тимотей 1:7

8. Светият Дух предизвиква единство
Деяния 4:31; Деяния 4:32; 1Коринтяни 12:13; 2Коринтяни 13:13

9. Други аспекти относно Светия Дух
Деяния 8:20; Деяния 20:28; Римляни 8:11

10. Покорство спрямо Светия Дух
А. Светият Дух действа в покорните
Притчи 1:23; Деяния 5:32

Б. Призив за послушание спрямо Светия Дух
Галатяни 5:25; 1Петрово 1:22; Откровение 2:29

В. Предупреждение против непослушанието спрямо Светия Дух
Римляни 8:5,6; 1Коринтяни 2:14; Ефесяни 4:30; 1Солунци 5:19; Евреи 3:7-10

Г. Следствия от непослушанието спрямо Светия Дух
Битие 6:3; Исая 63:10; Деяния 7:51

11. Светият Дух в живота на Исус
- Матей 1:1-20; Лука 3:21,22; Лука 4:1; Деяния 10:38; Йоан 3:34; Лука 4:1; Матей 12:28; Римляни 8:11; 1Петрово 3:18

12. Други примери за действието на Светия Дух в Библията
А. Примери за изпълване със Светия Дух
- Изход 31:2-5 (Веселеил)
- 1Царе 10:6,9,10 (Саул)
- 1Царе 16:13 (Давид)
- Лука 1:15 (Йоан Кръстител)
- Лука 1:41,42 (Елисавета)
- Лука 1:67 (Захария)
- Лука 2:25,26 (Симеон)
- Лука 4:1 (Исус)
- Деяния 2:1-4 (християните на Петдесятница)
- Деяния 6:3-5,7 (дяконите на ранната църква)
- Деяния 9:17 (Павел)
- Деяния 11:22-24 (Варнава)

Б. Въоръжението на Духа за времена на нужда
- Деяния 4:8 (на Петър се дава способността да проповядва)
- Деяния 4:29-31 (църквата се моли)
- Деяния 7:55 (свидетелството на Стефан)
- Деяния 13:9-11 (Павел и магьосникът Елима)
- Деяния 13:50-52 (преследваните ученици се изпълват със Светия Дух)