за Христос

Тематична Библия / Исус Хростос

1. Исус е Бог
Евреи 1:8; Йоан 20:28; Марк 1:24; Йоан 10:30

2. Качествата на Бога се отнасят към Христос
А. Исус е вечен
Йоан 17:5; Йоан 1:1,2

Б. Той е всеприсъстващ
Матей 28:20; Откровение 1:17

В. Неговото всемогъщество
Откровение 1:18; Матей 28:18

Г. Исус е всезнаещ
Йоан 21:17; Йоан 13:38

Д. Той е непроменим
Евреи 13:8; Евреи 1:12

Е. Той изпълнява Божиите дела
Йоан 1:3; Колосяни 1:17; Йоан 2:19

3. Исус, изпълнението на Стария Завет
Лука 24:44

Предсказания в СЗ и тяхното изпълнение в НЗ:
А. Родословието на Исус
Битие 3:15 (вж. Галатяни 4:4; Лука 2:7); Битие 18:18 (вж. Матей 1:1); Битие 17:19 (вж. Матей 1:1,2); Числа 24:17 (вж. Матей 1:2 ; Лука 3:34); Битие 49:10 (вж. Лука 3:34); Исая 9:7,8 (вж. Матей 1:1; Деяния 2:29,30)

Б. Неговото рождение и детство
Михей 5:3 (вж. Матей 2:1-6; Лука 2:4-7; Йоан 7:42); Исая 7:14 (вж. Матей 1:18; Лука 1:26-35); Еремия 31:15 (вж. Матей 2:16-18); Осия 11:1 (вж. Матей 2:13,14,19-21)

В. Неговото служение и отхвърляне
Исая 9:2,3 (вж. Матей 4:12-16); Псалми 110:4 (вж. Евреи 6:20 Евреи 7:11-16,20-26); Псалми 2:1,2 (вж. Деяния 3:14,15,17 Деяния 4:25-28); Захария 9:9 (вж. Йоан 12:12-14; Матей 21:1-11)

Г. Той бива предаден
Псалми 41:9 (вж. Йоан 13:18; Марк 14:10; Матей 26:14-16,20-23; Марк 14:43-45); Захария 11:12 (вж. Матей 26:15 Матей 27:3-10); Захария 11:13 (вж. Матей 27:3-10); Псалми 109:7,8 (вж. Деяния 1:15,16,20-22)

Д. Преследване и разпъване на кръст
Псалми 27:12 (вж. Матей 26:60,61); Исая 53:7 (вж. Матей 26:62,63 Матей 27:12-14); Исая 50:6 (вж. Марк 14:65 Марк 15:19; Йоан 18:22 Йоан 19:1-3); Исая 53:4,5,8 (вж. Матей 8:16,17; Римляни 4:25; 1Коринтяни 15:3); Исая 53:12 (вж. Матей 27:38; Марк 15:27,28; Лука 23:33); Псалми 22:16 (вж. Йоан 19:37 Йоан 20:25-27); Псалми 22:5-7 (вж. Матей 27:39-44; Марк 15:29-32); Псалми 69:21 (вж. Йоан 19:29; Матей 27:34-48); Захария 12:10 (вж. Йоан 19:34); Псалми 22:18 (вж. Марк 15:24; Йоан 19:24); Псалми 34:20 (вж. Йоан 19:33); Исая 53:9 (вж. Матей 27:57-60)

Е. Неговото възкресение
Псалми 16:10 (вж. Матей 28:9; Лука 24:36-48; Деяния 2:23-31); Псалми 68:18 (вж. Лука 24:50,51; Деяния 1:9); Псалми 110:1 (вж. Деяния 2:32-35)

4. Исус - истински човек с дух, душа и тяло
Матей 1:23; Лука 23:46; Матей 26:38; Евреи 10:5; Марк 15:39; Йоан 19:5; Лука 19:41; Йоан 11:35; Лука 2:40; Лука 4:2; Лука 8:23; Лука 9:58; Йоан 4:6,7; Матей 26:37

5. Защо Бог изпрати Исус на света?
А. Исус разкрива Бога на човека
Колосяни 1:13-15; Евреи 1:3; 2Коринтяни 4:4; Йоан 8:19; Йоан 14:7; Йоан 14:8,9

Б. Исус отне греховете чрез Своята жертва
1Тимотей 1:15; Лука 19:10; Йоан 3:17; Римляни 5:6-11; 1 Йоан 3:5; 1 Йоан 4:4; Откровение 5:9

В. Исус унищожава делата на дявола
1 Йоан 3:8; Евреи 2:14,15; 1Коринтяни 15:54-57

6. Смъртта на Исус
А. Смъртта на Исус беше необходима
Йоан 3:14; Евреи 10:7; Исая 53:5; Ефесяни 1:7

Б. Исус умря като Заместник
1Коринтяни 15:3; 2Коринтяни 5:14,15

В. Смъртта на Христос изпълни Божията воля
Матей 26:39; Псалми 40:8; Фил. 2:8

7. Възкресението на Исус
А. Възкресението беше необходимо
Римляни 4:25; Римляни 5:9

Б. Исус наистина възкръсна
Лука 24:39; Йоан 20:27; 1Коринтяни 15:6

В. Без възкресение не е възможна християнската вяра
1Коринтяни 15:12-19

8. Възнесението на Исус
Марк 16:19; Деяния 1:9; Лука 24:50,51; Йоан 17:5; Фил. 2:9; Деяния 2:32-35

9. Очевидци разказват в Библията
А. Исус беше разпънат
Матей 27:27-50; Марк 15:15-37; Лука 23:23-49; Йоан 19:16-30

Б. Исус беше три дни в гроба
Матей 27:57-66; Марк 15:42-47; Лука 23:50-56; Йоан 19:31-42; Деяния 1:28,29

В. Той възкръсна от смъртта
Матей 28:1-18; Марк 16:1-14; Лука 24:1-43; Йоан 20; Йоан 21; Деяния 2:23,24,32 Деяния 3:14,15 Деяния 10:39-41 Деяния 13:29-31; 1Коринтяни 15:3-8; Откровение 1:18

Г. Той се възнесе на небето
Марк 16:19; Лука 24:50,51; Деяния 1:4-11

10. Повторното идване на Исус (виж главата за последните
времена)

11. Имената на Исус
Исая 7:14; Исая 9:6; Матей 25:31; Матей 16:16; Лука 5:34,35; Йоан 3:29; Йоан 1:29; Йоан 1:36; Йоан 1:41; Йоан 1:49; Йоан 6:35,48; Йоан 6:51; Йоан 8:12; Йоан 9:5; Йоан 10:7,9; Йоан 10:11; Йоан 11:25; Йоан 13:13; Йоан 14:6; Йоан 15:1; 1Коринтяни 2:8; 1Коринтяни 10:4; Колосяни 2:19; 1Тимотей 6:15; Евреи 2:10; Евреи 4:14; Евреи 12:2; Евреи 13:20; 1Петрово 2:4; 1Петрово 2:6; Ефесяни 2:20; 1Петрово 2:25; 1Петрово 5:4; Откровение 1:5; Откровение 1:8; Откровение 5:5; Откровение 19:11; Откровение 19:13; Откровение 19:16; Откровение 22:16