за Христос

Притчи Соломонови - Тематично подредени / Притчи

* Притчи 1:1 - Увод
(1:1-9:18)
Притчите - мъдрост и поука

Притчи на Давидовия син Соломон, Израелев цар,

Притчи 1:2 - записани, за да познае някой мъдрост и поука,
за да разбере благоразумни думи,

Притчи 1:3 - за да приеме поука за мъдро постъпване
в правда, правосъдие и справедливост,

Притчи 1:4 - за да се даде остроумие на простите,
знание и разсъждение на младежа,

Притчи 1:5 - за да слуша мъдрият и да стане по-мъдър,
и за да достигне разумният здрави съвети,

Притчи 1:6 - за да се разбират притча и иносказание,
изреченията на мъдрите и гатанките им.

* Притчи 25:1 - Втори сборник с мъдрости на Соломон
(25:1-29:27)
Пред лицето на царя
И тези са Соломонови притчи, които събраха хората на Юдейския цар Езекия:
Вж. още, Син, Притчи 10:1; Безумния, Притчи 26:7; Безумните, Притчи 26:9.