за Христос

Имената в Библията / Гамалиил

„Бог възнаграждава”, Числа 1:10

Фарисей, законоучител, член на Синедриона, многоуважаван от народа. Гамалиил имал голямо влияние между евреите. За него се смята, че е заемал председателската служба в Синедриона през царуването на Тиберий, Каия и Клавдий. Учителите на Талмуда казват за него, че той е син на равина Симон, и внук на прочутият законоучител Хилел, и че с неговата смърт изчезва и славата на Закона. Гамалиил благородно се застъпил пред Синедриона, за да избави апостолите от позорна и безчестна смърт и това показва, че той е бил надарен с мъдрост и веротърпимост, дори може би е бил и до една голяма степен разположен към евангелието - Деяния 5:33-40. Апостол Павел е считал за голяма чест преимуществото си като възпитаник на видния еврейски равин - Деяния 22:3. Голямата му известност между еврейските равини от по-късните векове не потвърждава християнското предание, че по-късно Гамалиил се е обърнал към християнската вяра.


« Назад