за Христос

Имената в Библията / Мерарий

„Огорчение”, Битие 46:11

Най-младият от тримата Левиеви синове, роден в Ханаан, и глава на едно семейство от левити - Битие 46:11; Изход 6:16; Числа 3:17; 1Летописи 6:1. Докато израилтяните се скитаха в пустинята, мерариевите потомци имаха длъжността, да носят частите на скинията, от едно място до друго където се спираха, и там да опънат скинията - Числа 4:29-33 Числа 7:8. Дванадесет града отвъд Йордан, бяха определени за тях - Исус Навиев 21:7,34-40.


« Назад