за Христос

Библейски атлас / Падан-арам

„Полетът на Арам”, Битие 25:20

Полета на Арам или Сирия - Битие 25:20 Битие 28:2 Битие 31:18, или само Падан - Битие 48:7, полето за различие от "планините" на Арам - Числа 23:7. Виж Месопотамия и Сирия.

Битие 25:20, Битие 28:2, Битие 28:5, Битие 28:6, Битие 28:7, Битие 31:18, Битие 33:18, Битие 35:9, Битие 35:26, Битие 46:15


« Назад