за Христос

Библейски атлас / Мосох

Изтръгнат”, Битие 10:2

Шестия Яфетов син - Битие 10:2, който се населил близо до Тувал, на североизточния край от Мала Азия в Иберия, и когото мнозина считат за праотец на Московците. Потомците на Мосох, търгували в Тир "с човешки души и медни съдове" - Езекил 27:13 Езекил 32:26 Езекил 38:2.

Псалми 120:5, Езекил 27:13, Езекил 38:2, Езекил 38:3, Езекил 39:1


« Назад