за Христос

Библейски атлас / Гог

По принцип когато в Св. Писание се говори за Гог се споменава нещо и за Магог. В Битие 10:2, Магог, дори и да изглежда, че означава земя и народ, се причислява към синовете на Яфет. В Езекил 38:39, се вижда, че действително Магог означава някоя земя с някой народ, и Гог се представя като цар на Магог, но критиците не са съгласни за кой народ и за коя земя се говори. Според някои тълкуватели под названието Магог се подразбира: Скитите, Готите, Персите или други някои народи, но най-вероятно е, че под името Магог древните са разбирали северните европейски и азиатски народи, или земята на север от Кавказ. В последните пророчества на Йоан, Гог и Магог са показани като врагове на Божия народ, които ще бъдат победени в Армагедон - Откровение 16:14-16 Откровение 20:7-9.

Откровение 20:8


« Назад