за Христос

Библейски атлас / Восора

Споменат в Битие 36:33. Едомски град - Исая 34:6 Исая 63:1, и земята около него - Еремия 49:13,22. Споменава се заедно с Теман и с Червено море - Еремия 49:20-22; Амос 1:12. Местоположението му се намира в днешния Ел-Бусайре, на средата на пътя между Кир Моав и планината Ор, на югоизток от Мъртво море. Развалините му показват, че е бил голям град. Восора Моавска, за която се говори в Еремия 48:24, може да е същото място.

Еремия 48:24


« Назад