за Христос

Библейски атлас / Веестера

Левитски град в Манасия зад Йордан - Исус Навиев 21:27. Той се нарича още Астарот - 1Летописи 6:71, и е може би съкращение на Вет-Астарот.

Исус Навиев 21:27


« Назад