за Христос

Библейски атлас / Вирсавее

„Клетвеният кладенец”, Битие 21:14

Град на 28 мили югозападно от Хеврон, на южния край на Палестина. Дан е бил разположен на северния край, така, че изявлението "от Дан до Вирсавее", обозначава цялата дължина на земята - Съдии 20:1. Във Вирсавее Авраам, Исаак и Яков са пребивавали често - Битие 21:31 Битие 22:19 Битие 26:23 Битие 28:10 Битие 46:1. Градът, който след това бил издигнат на това място първо бил определен за Юда, а след това за Симеон - Исус Навиев 15:28 Исус Навиев 19:2. Тук Самуил поставил синовете си като съдии - 1Царе 8:2. Илия си починал тук на път за Хорив - 3Царе 19:3. Този град е средище на идолопоклонството по времето на Озия - Амос 5:5 Амос 8:14. След плена той е населен отново от евреите - Неемия 11:27,30, и просъществува няколко века след идването на Христос. Изследователи са намерили местоположението му на границата на великата пустиня, на юг от Ханаан (развалините на един малък опустошен град), и два дълбоки каменни кладенеца с чиста вода, заобиколени от каменни корита, носещи белези за произход от древни времена.

Битие 21:14, Битие 21:31, Битие 21:32, Битие 21:33, Битие 22:19, Битие 26:23, Битие 26:33, Битие 28:10, Битие 46:1, Битие 46:5, Исус Навиев 15:28, Исус Навиев 19:2, Съдии 20:1, 1Царе 3:20, 1Царе 8:2, 2Царе 3:10, 2Царе 17:11, 2Царе 24:2, 2Царе 24:7, 2Царе 24:15, 3Царе 4:25, 3Царе 19:3, 4Царе 12:1, 4Царе 23:8, 1Летописи 4:28, 1Летописи 21:2, 2Летописи 19:4, 2Летописи 24:1, 2Летописи 30:5, Неемия 11:27, Неемия 11:30, Амос 5:5


« Назад