за Христос

Библейски атлас / Сион

„Генерал, който помита пред себе си всичко”, Числа 21:21


I. Най-високата и най-южната планина в Ерусалим, която се издига около хиляда и петстотин крака над Средиземно море, и от двеста до триста крака над долините при подножието й. Тя е била отделена от Акра и Мория на североизток чрез долът Тиропион; на запад е била долината на Гион; на юг бил долът на Еном; а на югоизток долът Кедрон. Преди покоряването на евусците от Давид, тази планина е била Евуска крепост, но оттогава насетне, тя се е наричала "Давидов град" - 2Царе 5:7; 3Царе 8:1. Красотата и силата й, са били гордостта на Давид; той я е обичал като образ на Църквата на Месия: "Красива на възвишението, радост на цялата земя е планината Сион на северните страни, градът на виликия Цар". "Обиколете Сион, и обходете го; пребройте стълбовете му; обърнете внимание на стените му; разгледайте палатите му, за да разказвате на поколенията след вас". "Царете се събраха, всички преминаха; те като видяха, почудиха се; смутиха се, и се устремиха на бяг" - Псалми 48:2,4,12,13. На южната му страна, се издига една джамия, върху така наречения "Давидов гроб" - 3Царе 2:10 3Царе 11:43 3Царе 22:50. Планината Сион, Мория и Офил, са били оградени със стена и укрепени с крепости - 1Летописи 11:5. Върху нея са били построени Соломоновите, а после Иродовите великолепни дворци. Тя е била удобна за военна отбрана, и когато римляните я превзеха е била толкова силно укрепена, че императора възкликнал: "Наистина Бог ни помага във войната, защото какво човешки ръце и машини можеха да сторят на тези стълбове?". Много големи промени са станали по лицето й, и една голяма част от нея е извън днешната стена на юг, и е покрита с гробища, или е "изорана като нива", според Еремия 26:18; Михей 3:12.

"Сион" и "Сионовата дъщеря", обозначават ту целия град, с Мория и храма - Псалми 2:6 Псалми 9:11 Псалми 74:2; Исая 1:8; Й-л 2:23, ту преносно, седалището на истинната земна и небесна църква - Еремия 8:19; Евреи 12:22; Откровение 14:1. Виж Ерусалим.

II. Едно име, което във Второзаконие 4:48, се дава на едно от възвишенията на планината Ермон.

III. Аморейския цар, който не пусна евреите да преминат през царството му, и когато воюва с тях бе убит, войската му бе разбита, а земята му разделена между израилтяните - Числа 21:21-34; Второзаконие 2:26-36.

2Царе 5:7, 3Царе 8:1, 4Царе 19:21, 1Летописи 11:5, 2Летописи 5:2, Псалми 2:6, Псалми 9:11, Псалми 9:14, Псалми 14:7, Псалми 20:2, Псалми 48:12, Псалми 50:2, Псалми 51:18, Псалми 53:6, Псалми 65:1, Псалми 69:35, Псалми 76:2, Псалми 84:5, Псалми 84:7, Псалми 87:2, Псалми 87:5, Псалми 97:8, Псалми 99:2, Псалми 102:13, Псалми 102:16, Псалми 102:21, Псалми 110:2, Псалми 126:1, Псалми 128:5, Псалми 129:5, Псалми 132:13, Псалми 133:3, Псалми 134:3, Псалми 135:21, Псалми 137:1, Псалми 137:3, Псалми 146:10, Псалми 147:12, Псалми 149:2, Песен на песните 3:11, Исая 1:8, Исая 1:27, Исая 2:3, Исая 3:16, Исая 3:17, Исая 4:3, Исая 4:4, Исая 10:24, Исая 10:32, Исая 12:6, Исая 14:32, Исая 16:1, Исая 28:16, Исая 30:19, Исая 31:9, Исая 33:5, Исая 33:14, Исая 33:20, Исая 34:8, Исая 35:10, Исая 37:22, Исая 40:9, Исая 41:27, Исая 46:13, Исая 49:14, Исая 51:3, Исая 51:11, Исая 51:16, Исая 52:1, Исая 52:2, Исая 52:7, Исая 52:8, Исая 59:20, Исая 60:14, Исая 61:3, Исая 62:11, Исая 64:10, Исая 66:8, Еремия 3:14, Еремия 4:6, Еремия 4:31, Еремия 6:2, Еремия 6:23, Еремия 8:19, Еремия 9:19, Еремия 14:19, Еремия 26:18, Еремия 30:17, Еремия 31:6, Еремия 31:12, Еремия 50:5, Еремия 50:28, Еремия 51:10, Еремия 51:24, Еремия 51:35, Плач Еремиев 1:4, Плач Еремиев 1:6, Плач Еремиев 1:17, Плач Еремиев 2:1, Плач Еремиев 2:4, Плач Еремиев 2:6, Плач Еремиев 2:8, Плач Еремиев 2:10, Плач Еремиев 2:13, Плач Еремиев 2:18, Плач Еремиев 4:2, Плач Еремиев 4:11, Плач Еремиев 4:22, Плач Еремиев 5:11, Йоил 2:1, Йоил 2:15, Йоил 2:23, Йоил 3:16, Йоил 3:17, Йоил 3:21, Амос 1:2, Амос 6:1, Михей 1:13, Михей 3:10, Михей 3:12, Михей 4:2, Михей 4:8, Михей 4:10, Михей 4:11, Михей 4:13, Софоний 3:14, Софоний 3:16, Захария 1:14, Захария 1:17, Захария 2:7, Захария 2:10, Захария 8:2, Захария 8:3, Захария 9:9, Захария 9:13, Матей 21:5, Йоан 12:15, Римляни 9:33, Римляни 11:26, 1Петрово 2:6« Назад