за Христос

Библейски атлас / Солун

„Победа”, Деяния 20:4

Солун е един град и пристанище в южната част на Македония, разполжен при Солунския залив. Когато Емилий Павел завоюва Македония, и я раздели на четири окръжия, Солун стана столица на второто окръжие, и седалище на един окръжен управител и квестор. В старо време се е наричал Терма. Жителите му били гърци, римляни и евреи, от които Апостол Павел обърна голямо множество. Евреите са били многобройни в Солун, където Павел, (пр Езекил 52г. след Р.Х.), протовядва три Съботи наред в синагогата им. Няколко евреи и много езичници прегърнаха евангелието, но другите евреи се отнесоха зле с апостола, и наобиколиха домът, където мислеха че живее. Но братята тайно изпратиха Павел и Сила в Берия, където последните се оттърваха от враговете си - Деяния 17гл.

Когато Павел тръгна от Македония за Атина и Коринт, той остави Тимотей и Сила в Солун, да утвърдят във вярата онези, които бяха обърнати чрез служението му. По-късно той отправи две послания до Солунската църква.

Деяния 17:1, Деяния 17:11, Деяния 17:13, Деяния 27:2, Филипяни 4:16, 2Тимотей 4:10« Назад