за Христос

Библейски Речник / Книжник

Човек вещ в Еврейския закон, учител или тълкувател на закона; например Ездра е наречен "книжник вещ в Мойсеевия закон" - Ездра 7:6. Книжниците, които се споменават в Новия Завет, са едно съсловие хора, които били възпитавани да пазят и обясняват Свещените книги. На тях е възложено да ги преписват, да тълкуват по-трудните места в Св. Писание, и да решават въпроси, които се пораждали от обредния закон - Матей 2:4. Най-вече, те били много изкусни в онези тълкувания и предания, посредством които евреите унищожавали закона - Матей 15:1-6. Еврейските писатели ги наричат детеводители народни. От време на време, книжниците ходили от град на град, за да се препират с хората върху прости неща, и да повдигат на прение въпроси, отнасящи се до закона. То се знае, че влиянието им е било голямо; мнозина от тях са били членове на Синедриона, и често се споменават заедно със старейшините и първосвещениците - Матей 5:20 Матей 7:29 Матей 12:38 Матей 20:18 Матей 21:15. Както фарисеите, книжниците били върли противници на Христос; и като нямали никакво понятие за Онзи, за когото Мойсей и пророците писаха, заедно със свещениците преследвали Исус и последователите му. В някои места, книжниците се наричат законници - Матей 22:35; Марк 12:28.


« Назад