за Христос

Библейски Речник / Китийци

Потомци на Яван, син Яфетов. Китим се е наричала земята, която те населявали - Битие 10:4. С Китим старовременните са обозначавали най-напред остров Кипър, а после други острови и някои земи близки до Средиземно море, както напр. Македония - Даниил 11:30, и Рим - Числа 24:24.


« Назад