за Христос

Библейски Речник / Исус Христос

Второто лице на Троицата, виж Слово. Божият Син, Месията и Спасителя на света, първата и главна цел на пророчествата; за когото бе предизвестено и обещано в Стария Завет; когото бяха чакали патриарсите; надеждата и спасението на езичниците; славата и утехата на християните. Името Исус, на еврейски Йошуа, означава Спасител, или Господ спасява. Никога, никой не е носил това име толкова на място, нито е изпълнил значението му толкова напълно, колкото Исус Христос, който спасява от греха и от ада, и който е откупил рая за нас, с цената на кръвта си. То му било дадено свише - Матей 1:21, като подходящо за дългоочаквания Спасител, когото безброй спасени на небето вечно ще славословят.

Исус е собственото име на Спасителя, а Христос сир. Помазаният, или Месия, е прякор обозначаващ службата му. За живота на Исус се разказва в евангелията, а посланията се занимават с божественото му естество и със спасителното му дело, неговото име е Христос, Христос Исус, или Господ Исус Христос. Виж Христос.

Затова, където се говори за Исус, се споменават само събития, отнасящи се към човешкото му естество и живота му на земята. Истинската и съвършената му човечност, състояща се от човешка душа и от човешко тяло, се потвърждава на всяко място в Евангелската история. Той, който е "над всичко Бог, благословен во веки" беше израилтянин "по плът" - Римляни 9:5, и бе взел на себе си цялото ни естество, за да стане съвършен Спасител. Като човек, той е цар на човеците.

Езикът не може да изкаже онази твърдост и кротост, онова достолепие и смиреност, онази мъдрост и простота, онази святост и благосклонност, онази справедливост и милост, онова съчувствие и любов за този и онзи свят, които се разграничавали и съединявали толкова величаво в характера на този Човек на човеците. Нищо в него не е излишно, и нищо не му липсва. Никога светът не е могъл да си представи един такъв характер, и описанието му в евангелията, е едно доказателство за божественото му начало, което неверникът не може да отрече. Ако можеше цялото човечество, във всичките векове, племена и езици, да види разпънатия Избавител такъв, какъвто е, и да сравни най-благородните благодетели на този свят с Него, един глас щеше да излезе от всичките човеци. Всеки славен венец и всяка похвала щяхме всички да дадем на Този, Който единствен е достоен - за съвършенството на характера, за любовта му към хората, за претърпените жертви, и за подарените благодеяния. Славата му ще бъде во веки веков, слава на Приятеля на човеците, и Агнеца пожертван за нас.

Идването на Исус Христос на земята, е най-знаменитото събитие в историята й. Споменът за рождението му, се увековечава чрез Християнската ера, на която първата година съвпада с 753г. от основанието на Рим. Общо се вярва, обаче, че Спасителя на света се е родил три-четири години по-рано от първата година на Християнското летоброене, и четири хиляди години след сътворението на Адам. Той започнал да проповядва явно, когато станал на тридесет години; и продължил проповедите си, (както общо се приема), три години и половина. За потеклото му, виж Родословие.

Животът на Спасителя трябва да се изучава от четирите евангелия, където е описан под ръководството на божествената мъдрост. Големи усилия са се полагали и сега се полагат, и то не безрезултатно, да се наредят хронологически евангелските събития. Но понеже нито един от евангелистите, не е описал събитията точно в хронологически ред, то за някои събития времето не е добре определено и известно. Следващата таблица, в която са споменати с времето и мястото си, всяко едно от известните събития през живота на Спасителя, е взета от "Съгласие на четирите евангелия".

ЧАСТ I
ВЪПЛАЩЕНИЕТО, РОЖДЕНИЕТО И МЛАДОСТТА НА НАШИЯ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС

1. Предисловието на Евангелието от Йоан - Йоан 1:1-18.
2. Предисловието на Евангелието от Лука - Лука 1:1-4.
3. Ангел Гавриил предсказва на Захария рождението на Йоан. (В Ерусалим) - Лука 1:5-25.
4. Ангел Гавриил предсказва на Дева Мария, че тя ще зачне и ще роди Исус. (В Назарет) - Лука 1:26-38.
5. Дева Мария посещава Елисавета. (В планинската част на Юдея) - Лука 1:39-56.
6. Рождението на Йоан Кръстител. (В планинската част на Юдея) - Лука 1:57-80.
7. Ангел Господен се явява на Йосиф. (В Назарет) - Матей 1:18-25.
8. Рождението на Исус. (Във Витлеем) - Лука 2:1-7.
9. Родословия - Матей 1:1-17; Лука 3:23-38.
10. Ангел известява на овчарите за раждането на Исус. (Близо до Витлеем) - Лука 2:8-20.
11. Обрязването на Исус и представянето му в храма. (Във Витлеем и Ерусалим) - Лука 2:21-38.
12. Посещението на мъдреците - Матей 2:1-12.
13. Бягството в Египет; жестокостта на Ирод - Матей 2:13-18.
14. Завръщането от Египет и заселването в Назарет - Матей 2:19-23; Лука 2:39,40.
15. Исус в храма на дванадесет години - Лука 2:41-52.

ЧАСТ II
ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ ДО ПЪРВАТА ПАСХА В ХРИСТОВОТО СЛУЖЕНИЕ

16. Проповядването на Йоан Кръстител. (В Юдейската пустиня) - Матей 3:1-12; Марк 1:1-8; Лука 3:1-18.
17. Кръщението на Исус. (В Йордан) - Матей 3:13-17; Марк 1:9-11; Лука 3:21,22.
18. Изкушението на Исус. (В Юдейската пустиня) - Матей 4:1-11; Марк 1:12,13; Лука 4:1-13.
19. Свидетелството на Йоан Кръстител за Исус. (Оттатък Йордан) - Йоан 1:19-34.
20. Запознаването на учениците на Йоан с Исус - Йоан 1:35-42.
21. Разговорът на Исус с Филип и Натанаил - Йоан 1:43-51.
22. Сватбата в Кана Галилейска - Йоан 2:1-12.

ЧАСТ III
ПЪРВАТА ПАСХА В ПРОПОВЯДВАНЕТО НА ИСУС И СЪБИТИЯТА ДО ВТОРАТА

23. Исус чисти храма. (Ерусалим) - Йоан 2:13-25.
24. Разговор с Никодим. (Ерусалим) - Йоан 3:1-21.
25. Исус кръщава в Юдея. Йоан пак свидетелствува за него - Йоан 3:22-36.
26. Исус отива в Галилея. Йоан Кръстител е хвърлен в тъмница - Йоан 4:1-3; Матей 4:12; Марк 1:14; Лука 4:14; Матей 14:3-5; Марк 6:17-20; Лука 3:19,20.
27. Разговор със самарянката. Мнозина от самаряните повярват в Исус. (В Сихар) - Йоан 4:4-42.
28. Исус поучава в Галилея - Йоан 4:43,44; Матей 4:17; Марк 1:14,15; Лука 4:14,15; Йоан 4:45.
29. Изцеление на сина на един царски чиновник от Капернаум. (В Кана) - Йоан 4:46-54.
30. Исус поучава в Назарет, но хората не го приемат - Лука 4:16-30.
31. Исус напуска Назарет и се заселва в Капернаум - Марк 4:13-16.
32. Чудесният лов на рибите. Призоваването на Петър, Андрей, Яков и Йоан. (Близо до Капернаум) - Лука 5:1-11; Матей 4:18-22; Марк 1:16-20.
33. Изцеление на един обладан. (В Капернаум) - Марк 1:21-28.; Лука 4:31-37.
34. Изцеление на тъщата на Петър и на мнозина други. (В Капернаум) - Матей 8:14-17; Марк 1:29-34; Лука 4:38-41.
35. Господ проповядва по цяла Галилея и изцелява болни; изцелението на един прокажен - Матей 4:23-25 и 8:2-4; Марк 1:35-45; Лука 4:42-44 и 5:12-16.
36. Изцеряване на един парализиран човек. (В Капернаум) - Матей 9:2-8; Марк 2:1-12; Лука 5:17-26.
37. Призоваването на Матей (Левий), и угощението в къщата му. (В Капернаум) - Матей 9:9-13; Марк 2:13-17; Лука 5:27-32.
38. Отговор на питания за поста - Матей 9:14-17; Марк 2:18-22; Лука 5:33-39.

ЧАСТ IV
ВТОРАТА ПАСХА И СЪБИТИЯТА ДО ТРЕТАТА

39. Господ Исус идва в Ерусалим; изцелява един болен при къпалнята Витесда; и учи - Йоан 5:1-47.
40. Учениците късат класове в съботен ден - Матей 12:1-8; Марк 2:23-28; Лука 6:1-5.
41. Изцелението на изсъхналата ръка в друг съботен ден - Матей 12:9-14; Марк 3:1-6; Лука 6:6-11.
42. Популярността на Исус се увеличава; Той прави много изцерения - Матей 12:15-21; Марк 3:7-12; Лука 6:7-19.
43. Исус се оттегля на планината и избира дванадесетте апостоли - Матей 10:2-4; Марк 3:13-19; Лука 6:12-17.
44. Словото на Исус на планината. (Близо до Капернаум) - Матей 5:1- Матей 8:1; Лука 6:20-49.
45. Изцеление на слугата на стотника. (Капернаум) - Матей 8:5-13; Лука 7:1-10.
46. Възкресението на синът на една вдовица. (Близо до Наин) - Лука 7:11-17.
47. А. Йоан Кръстител изпраща ученици до Исус; Свидетелството на Исус за Йоан - Матей 11:2-19; Лука 7:18-35.
Б. Осъждението на непокаялите се градове; покана към натоварените - Матей 11:20-30.
48. На трапезата в дома на Симон Фарисеина, една жена Го помазва с миро- Лука 7:36-50.
49. Господ обхожда Галилея пак с дванадесетте апостоли - Лука 8:1-3.
50. След изцелението на един обладан, книжниците и фарисеите хулят и търсят знамение; отговори на Исус - Матей 12:22-45; Марк 3:20-30; Лука 11:14-36.
51. Исус казва, че истинските негови ученици са негови сродници - Матей 12:46-50; Марк 3:31-35; Лука 8:19-21.
52. Притчата за сеяча. (При Галилейското езеро) - Матей 13:1-23; Марк 4:1-25; Лука 8:4-18.
53. Притчата за плевелите и други притчи - Матей 13:24-53; Марк 4:26-34; Лука 13:18-21.
54. Господ успокоява бурята. (В Галилейското езеро) - Матей 8:18; Марк 4:35; Лука 8:22; Матей 8:19-22; Лука 9:57-62; Матей 8:23-27; Марк 4:36-41; Лука 8:22-25.
54. Гадаринските обладани - Матей 8:28- Матей 9:1; Марк 5:1-21; Лука 8:26:-40.
56. Изцелението на една жена, която имаше кръвотечение, и възкресението на дъщерята на Яир. (В Капернаум) - Матей 9:18-26; Марк 5:22-43; Лука 8:41-56.
57. Изцеление на двама слепи и на един ням обладан - Матей 9:27-34.
58. Господ отново поучава в Назарет, и пак е отхвърлен от хората - Матей 13:54-58; Марк 6:1-6.
59. Трета обиколка в Галилея. Исус дава поръчения на дванадесетте и ги изпраща - Матей 9:35-38 Матей 10:1,5-42 Матей 11:1; Марк 6:6-13; Лука 9:1-6.
60. Ирод вярва, че Исус е Йоан Кръстител, когото той беше обезглавил, и сега е възкръснал от мъртвите - Матей 14:1,2,6-12; Марк 6:14-16,21-29; Лука 9:7-9.
61. Дванадесетте се връщат и Исус заедно с тях заминава от Галилейското море, и после нахранва петте хиляди - Матей 14:13-21; Марк 6:30-44; Лука 9:10-17; Йоан 6:1-14.
62. Исус ходи по водата на Галилейското езеро - Матей 14:22-36; Марк 6:45-56; Йоан 6:15-21.
63. Поучава в синагогата в Капернаум - Йоан 6:22-71.

ЧАСТ V
ОТ ТРЕТАТА ПАСХА ДО ПОСЛЕДНОТО НАПУСКАНЕ НА ГАЛИЛЕЯ
(Около шест месеца)

64. Исус отговаря на фарисеите, които обвиниха учениците му, защото яли хляб с немити ръце. (В Капернаум) - Матей 15:1-20; Марк 7:1-23.
65. Изцеление на дъщерята на Сирофиникянката. (В Тирската земя) - Матей 15:21-28; Марк 7:24-30.
66. Изцеление на един ням човек и на мнозина други. Нахранване на четирите хиляди. (В Декаполските предели) - Матей 15:29-38; Марк 7:31- Марк 8:9.
67. Фарисеите и садукеите отново искат знамение. (Близо до Магдала при Галилейското езеро) - Матей 15:39- Матей 16:4; Марк 8:10-12.
28. Наставление против квасът на фарисеите. (Североизточната страна на Галилейското езеро) - Матей 16:4-12; Марк 8:13-21.
69. Изцеление на един сляп. (Във Витсаида) - Марк 8:22-26.
70. Господ предизвестява смъртта си, възкресението си и страданията на последователите си. (В околностите на Кесария Филипова) - Матей 16:13-28; Марк 8:27- Марк 9:1; Лука 9:18-27.
71. Преображението на Исус и разговора му с тримата ученици (На планината Тавор) - Матей 17:1-13; Марк 9:2-13; Лука 9:28-36.
72. Изцеление на един обладан, когото учениците не можаха да изцелят - Матей 17:14-21; Марк 9:14-29; Лука 9:37-43.
73. Исус отново предизвестява смъртта и възкресението си - Матей 17:22-23; Марк 9:30-32; Лука 9:43-45.
74. Чудесното намиране на парите за данъкът от две драхми. (В Капернаум) - Матей 17:24-27; Марк 9:33.
75. Различни поучения. (В Капернаум):
А. За смиреномъдрие; пример с едно дете - Матей 18:1-5; Марк 9:33-37; Лука 9:46-48.
Б. За един, който не следваше учениците - Марк 9:38-41; Лука 9:49,50.
В. За съблазните - Матей 18:6-9; Марк 9:42-50.
Г. За търсене на погиналите; притчата за деветдесет и деветте - Матей 18:10-14.
Д. За прощението; притчата на царя, който прегледа сметките на слугите си - Матей 18:15-35.
76. Последното напускане на Галилея - Йоан 7:2-10; Матей 19:1; Марк 10:1; Лука 9:51-56.
77. Изпращането на седемдесетте - Лука 10:1-16.
78. Изцеление на десетте прокажени - Лука 17:11-19.

ЧАСТ VI
ОТ ПРАЗНИКЪТ НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО ДО ПОСЛЕДНОТО ПРИСТИГАНЕ НА ИСУС ВЪВ ВИТАНИЯ

79. Празникът на шатрите; поучение на Исус. (В Ерусалим) - Йоан 7:11- Йоан 8:1.
80. Жената хваната в прелюбодейство. (В Ерусалим) - Йоан 8:2-11.
81. Исус продължава да поучава, а когато юдеите искат да го убият с камъни, той се спасява - Йоан 8:12-59.
82. Исус изцелява един сляпо-роден; показва себе си като Добрия Пастир - Йоан 9:1- Йоан 10:21.
83. Връщането на седемдесетте. (В Ерусалим или в околността му) - Лука 10:17-24.
84. Притчата за Добрия Самарянин. (Близо до Ерусалим) - Лука 10:25-37.
85. Посещение на Исус при Марта и Мария. (Във Витания) - Лука 10:38-42.
86. Господ отново поучава учениците как да се молят - Лука 11:1-13.
87. Исус в къщата на един фарисей; изобличава фарисеите - Лука 11:37-54.
88. Различни поучения - Лука 12:1-59.
89. За участта на галилеяните; притчата на безплодната смоковница; изцеление на една жена в съботен ден - Лука 13:1-17.
90. Празникът на освещението на храма; Исус се оттегля от Ерусалим и отива оттатък Йордан - Йоан 10:22-42.
91. Исус пътува към Ерусалим, и поучава по пътя. (Оттатък Йордан) - Матей 19:1,2; Марк 10:1; Лука 13:22-33.
92. В къщата на един фарисей Исус изцелява красничав човек, и поучава. (Оттатък Йордан) - Лука 14:1-24.
93. Какво се изисква от учениците на Христос? (Оттатък Йордан) - Лука 14:25-35.
94. Притчите за изгубената овца, за изгубената драхма и за блудния син. (Оттатък Йордан) - Лука 15:1-32.
95. Притчата за неправедния настойник. (Оттатък Йордан) - Лука 16:1-13.
96. Изобличение на сребролюбивите фарисеи; притчата за богаташа и Лазар. (Оттатък Йордан) - Лука 16:14-31.
97. За съблазните, вярата и смиреномъдрието - Лука 17:1-10.
98. Възкресението на Лазар. (Във Витания) - Йоан 11:1-46.
99. Съветът на Каиафа против Исус; Исус се оттегля от Ерусалим до Ефраим - Йоан 11:47-54.
100. За идването на Божието царство - Лука 17:20-37.
101. Притчите за несправедливия съдия, и за фарисея и бирника - Лука 18:1-14.
102. За развода - Матей 19:3-12; Марк 10:2-12.
103. Исус приема и благославя малките деца - Матей 19:13-15; Марк 10:13-16; Лука 18:15-17.
104. Богатият момък - Матей 19:16-30; Марк 10:17-31; Лука 18:18-30.
105. Притчата за работниците на лозето - Матей 20:1-16.
106. Исус за трети път предизвестява смъртта и възкресението си. (Виж 70 и 77) - Матей 20:17-19; Марк 10:32-34; Лука 18:31-34.
107. Славолюбивото искане на Заведеевите синове - Матей 20:20-28; Марк 10:35-45.
108. Изцеление на двама слепи близо до Ерихон - Матей 20:29-34; Марк 10:46-52; Лука 18:35-43.
109. Исус посещава Закхей - Лука 19:1-10.
110. Притчата за десетте мнаси - Лука 19:11-28.
111. Пристигане на Исус във Витания, и вечерята в къщата на прокажения Симон - Йоан 11:55-57; Матей 26:6-13; Марк 14:3-9; Йоан 12:1-11.

ЧАСТ VII
ВЛИЗАНЕ НА НАШИЯ ГОСПОД В ЕРУСАЛИМ И СЪБИТИЯТА ДО ЧЕТВЪРТАТА ПАСХА

112. Тържественото влизане на Исус в Ерусалим - Матей 21:1-11,14-17; Марк 11:1-11; Лука 19:29-44; Йоан 12:12-19.
113. Безплодната смоковница; изчистване на храма - Матей 21:12,13,18,19; Марк 11:12-19; Лука 19:45-48 Лука 21:37,38.
114. Смоковницата изсъхнала - Матей 21:20-22; Марк 11:20-26.
115. Питане за властта на Исус; притчата за двамата сина - Матей 21:23-32; Марк 1:27-33; Лука 20:1-8.
116. Притчата за лошите земеделци - Матей 21:36-46; Марк 12:1-12; Лука 20:9-19.
117. Притчата за сватбата на царския син - Матей 22:1-14.
118. Питане на фарисеите за даването данък на Кесаря - Матей 22:15-22; Марк 12:13-17; Лука 20:20-26.
119. Питане на садукеите за възкресението - Матей 22:23-33; Марк 12:18-27; Лука 20:50.
120. Питане на един законник; големите заповеди - Матей 22:34-40; Марк 12:28-34.
121. Как може Христос да е син на Давид? - Матей 22:41-46; Марк 12:35-37; Лука 20:41-44.
122. Съвети против лошият пример на книжниците и фарисеите - Матей 23:1-12.
123. Горко изречено против книжниците и фарисеите; плач за Ерусалим - Матей 23:13-39.
124. Двете лепти на вдовицата - Марк 12:41-44; Лука 21:1-4.
125. Някои гърци искат да видят Исус; неговия разговор; глас от небето - Йоан 12:20-36.
126. Неверието на юдеите - Йоан 12:37-50.
127. Исус като си отива от храма, предрича своето отхвърляне от първосвещениците и старейшините, и гонението на учениците - Матей 24:1-14; Марк 13:1-13; Лука 21:5-19.
128. Знаменията на Христовото идване, за опустошението на Ерусалим, и за края на Юдейската държава - Матей 24:15-42; Марк 13:14-37; Лука 21:20-36.
129. Исус говори за последното си идване, сиреч за съда:
А. Нуждата да бъдат учениците му будни - Матей 24:43-51.
Б. Притчата за десетте девици - Матей 25:1-13.
В. Притчата за талантите - Матей 25:14-30.
130. Виденията за съдния ден - Матей 25:31-46.
131. Началниците се наговарят да убият Исус; предателството на Юда - Матей 26:1-5,14-16; Марк 14:1,2,10,11; Лука 22:1-6.
132. Приготовление за Пасхата - Матей 26:17-19; Марк 14:12-16; Лука 22:7-13.

ЧАСТ VIII
ЧЕТВЪРТАТА ПАСХА; СТРАДАНИЯТА НА ИСУС И ДРУГИ СЪБИТИЯ ДО КРАЯ НА СЪБОТАТА

133. Вечерята на Пасхата; Исус изобличава славолюбието на учениците си - Матей 26:20; Марк 14:17; Лука 22:14-18,24-30.
134. Исус измива нозете на учениците си - Йоан 13:1-20.
135. Исус посочва предателя; Юда се оттегля - Матей 26:21-25; Марк 14:18-21; Лука 22:21-23; Йоан 13:21-35.
136. Постановлението на Господнята вечеря - Матей 26:26-29; Марк 14:22-25; Лука 22:19,20; ( 1Коринтяни 11:23-25).
137. Исус предсказва разпръсването на учениците си, и отричането на Петър - Матей 26:31-35; Марк 14:27-31; Лука 22:31-38; Йоан 13:36-38.
138. Последният разговор на Исус с учениците преди страданията му - Йоан 14 Йоан 15 и 16гл.
139. Последната молитва на Исус заедно с учениците- Йоан 17гл.
141. Исус в Гетсимания - Матей 26:30,36-46; Марк 14:26,32-42; Лука 22:39-46; Йоан 18:1.
141. Исус предаден и хванат - Матей 26:47-56; Марк 14:43-52; Лука 22:47-53; Йоан 18:2-12.
142. Исус пред първосвещеника; Петър се отрича три пъти от Христос - Матей 26:57,58,69-75. Марк 14:53,54,66-72; Лука 22:54-62; Йоан 18:13-27.
143. Народният съвет осъжда Исус; слугите го ругаят и бият - Матей 26:59-68; Марк 14:55-65; Лука 22:63-71.
144. Завеждат Исус при Пилат - Матей 27:1,2; Марк 15:1; Лука 23:1; Йоан 18:28.
145. Юда се разкайва и се обесва - Матей 27:3-10. ( Деяния 1:18,19).
146. Нашия Господ пред Пилат; Пилат иска да го пусне - Йоан 18:29-32; Матей 27:11-14; Марк 15:2-5; Лука 23:2-5; Йоан 18:33-38.
147. Нашия Господ пред Ирод; връщат го при Пилат; Пилат отново търси случай да го пусне - Лука 23:6-16.
148. Пилат за пореден път търси случай да пусне Исус, но най-после се покорява на волята на юдеите, и като го бие предава го на разпятие - Матей 27:15-26; Марк 15:6-15; Лука 23:17-25; Йоан 18:39,40 Йоан 19:1.
149. Войниците се поругават с Исус - Матей 27:27-30; Марк 15:16-19; Йоан 19:2,3.
150. Последният опит на Пилат да пусне Исус - Йоан 19:4-16.
151. Отвеждат Исус да го разпнат - Матей 27:31-34; Марк 15:20-23; Лука 23:26-33; Йоан 19:16,17.
152. Разпятието - Матей 27:35-38; Марк 15:24-28; Лука 23:33,34,38; Йоан 19:18-24.
153. Хулят Исус на кръста; Каещия се разбойник - Матей 27:39-44; Марк 15:29-32; Лука 23:35-37,39-43.
154. Исус препоръчва майка си на Йоан - Йоан 19:25-27.
155. Тъмнината по обяд; Смъртта на Исус - Матей 27:45-50; Марк 15:33-37; Лука 23:44-46; Йоан 19:28-30.
156. Завесата на храма се раздира; гробовете се разтварят; впечатлението направено на стотника от тези събития; жените при кръста - Матей 27:51-56; Марк 15:38-41; Лука 23:45,47-49.
157. Пробождането на ребрата Му - Йоан 19:31-37.
158. Свалянето от кръста и погребението на тялото на Исус - Матей 27:57-61; Марк 15:42-47; Лука 23:50-56; Йоан 19:38-42.
159. Поставянето на стража при гроба - Матей 27:62-66.

ЧАСТ IX
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ГОСПОДА И ЧЕТИРИДЕСЕТТЕ ДНИ ДО ВЪЗНЕСЕНИЕТО МУ

160. Възкресението; Жените посещават гроба - Матей 28:1-4; Марк 16:1-4; Лука 24:1-3; Йоан 20:1,2.
161. Ангелите при гроба - Матей 28:5-7; Марк 16:5-7; Лука 24:4-8.
162. Жените се връщат към града, Исус им се явява - Матей 28:8-10; Марк 16:8; Лука 24:9-11.
163. Петър и Йоан тичат към гроба - Лука 24:12; Йоан 20:3-10.
164. Исус се явява на Мария Магдалина - Марк 16:9-11; Йоан 20:11-18.
165. Разказът на стражарите - Матей 28:11-15.
166. Исус се явява на двама ученици, които отиват в Емаус - Марк 16:12,13; Лука 24:13-35.
167. Исус се явява на апостолите, когато Тома не е с тях - Марк 16:14; Лука 24:36-43; Йоан 20:19-25.
168. Явява се втори път на учениците, когато и Тома е с тях - Йоан 20:26-29.
169. Явява се на седем ученици при Галилейското езеро - Матей 28:16; Йоан 21:1-24.
170. Исус се явява на апостолите и на други ученици на една планина в Галилея - Матей 28:16-20. ( 1Коринтяни 15:6); Марк 16:15-18.
171. Последните наставления на Исус към апостолите - Лука 24:44-49. ( Деяния 1:3-8).
172. Възнесението на Исус - Марк 16:19,20; Лука 24:50-53. ( Деяния 1:9-12).
173. Краят на евангелието от Йоан - Йоан 20:30,31 и 21:25.

Божествената премъдрост става явна не само от онова, което ни учи Новия Завет за живота на Исус, но и от всичко онова, което премълчава. Любознателността и горещата любов към личността на Спасителя, повдигат много въпроси, на които евангелията не отговарят; а колкото повече хората се обръщат към съмнителните предания, те се отдалечават от чистата евангелска истина. Повече за Христос, виж Месия, Спасител, и др.« Назад