за Христос

Библейски Речник / Имена

Имената при евреите често са имали значение; понякога са показвали едно славно или едно безчестно потекло, а понякога са ознаменували някое произшествие при рождението или през живота на лицата. Разгледайте имената Исмаил, Исав и Яков, както и Мойсей, Ихавод, и др. - Битие 16:11 Битие 25:25,26; Изход 2:10; 1Царе 4:21. Някои имена са сложни, и често в такива имена влиза и част от Божието име, Ие, Ио, Ел, и др., в началото на думата, и Иа, ил, и др., в края, както в Елиезер - Изход 18:4. Самуил, Йосия, Адония, и др. Понякога, едно име се състояло от едно цяло изречение, каквото е Елиоинай, от Към Йеова са моите очи - 1Летописи 4:36. Ново-Заветните имена, са повечето увековечени стари и семейни имена - Лука 1:61. Хората на Изток, сменят имената си за незначителни причини; и от това в Св. Писание, едно и също лице се именува с две или повече имена - Рут 1:20; 2Царе 23:8; Йоан 1:42. Царете често променяли имената на служителите си, когато ги поставяли на по-високи чинове - Даниил 1:6,7; и по тази причина, да се даде някому "ново име", е значело да му се въздаде чест, предимство - Откровение 2:17. Едно Еврейско име, понякога се е пренасяло в гръцкия, с твърде малко изменение, например Илия е станало Илиас. Но понякога едно Еврейско име, се е сменяло с една гръцка дума, еднозначна, но съвсем различна по вид; така името Тома е станало Дидим, а Тавита - Доркас (Сърна).

"Името" на Бога, означава самия Бог, или едно от свойствата му. Да се "въздигне името на умрелия", се тълкува в Рут 4гл., а да се изкорени родът му в Псалми 9:5.« Назад