за Христос

Библейски Речник / Желязо

Желязото е известно на първите хора - Битие 4:22. Мойсей също споменава за него. Той прави сравнение между робството на израилтяните в Египет и желязна пещ, или пещ за топене на желязо, и споменава за железни руди в Ханаан - Второзаконие 3:11 Второзаконие 4:20 Второзаконие 8:9. Много различни сечива и инструменти са правени в древни дни от желязо. Големи количества желязо са приготвени за направата на храма - 1Летописи 29:2,7. "Желязо" се употребява преносно за да означи и поясни робството, силата, упорството, великодушието и страданията - Второзаконие 28:48; Йов 40:18; Исая 48:4; Еремия 1:18; Езекил 22:18,20гл.; Даниил 2:33. "Желязо остри желязо, и човек остри лицето на приятеля си" - Притчи 27:17, говори премъдрия Соломон; а това ще рече, че когато сме пред лицето на приятел ние имаме повече увереност и упование. Господ плаши непризнателните и вероломните, че ще направи небето от мед и земята от желязо, т. е. че ще направи земята пуста и ще пресуши дъждовете. Железните колесници са колесници въоръжени с железни копия и коси. Виж. Колесници.


« Назад