за Христос

Библейски Речник / Грозде

Гроздето в Палестина било едро и вкусно - Числа 13:24. Освен закона, който забранява на юдеите да берат до три години плодовете от дърветата след като били посадени, друг закон им заповядвал да не обират повторно лозята си, но да оставят остатъка на сиромасите и чужденците - Левит 19:10,23. Според друг закон, на пътник се е разрешавало да влезе в чуждо лозе и да яде грозде на корем, но навън да не изнася - Второзаконие 23:24. Навсякъде в Писанията намираме доказателства за човеколюбието, което отличава Мойсеевия закон. Лозе с обрано грозде в Писанието често символизира запустяване - Исая 17:6 Исая 24:13; Авдий 5 ст. Виж Лоза.


« Назад