за Христос

Библейски Речник / Гад

I. Син на Яков от Зелфа, робинята на Лия - Битие 30:9-10. Лия го нарекла Гад, като казала: "Благополучие иде"- 30:11. Някои тълкуватели твърдят, че тя казала: "Войска иде" - Битие 49:19. Гадовото племе излязло от Египет наброяващо 45, 650 мъже - Битие 46:16; Числа 1:24. След победите над Ог и Сион, Гадовите и Рувимовите потомци поискали да се заселят в източната страна на Йордан, поради многобройния си добитък. Мойсей приел молбата им с условие да придружат братята си и да им помогнат да превземат Западната земя на Йордан - Числа 32гл. Наследието на Гадовото племе е с граници: на север Манасиевото наследство, на юг Рувимовото, на запад Йордан и на изток земята на амонците. Северозападната му точка достигала до Галилейското езеро. В Гадската земя е имало много хубави пасбища, но тя е била изложена на нашествия от източните араби, против които гадците винаги били готови да се бият - Битие 49:19; Второзаконие 33:20; 1Летописи 5:18-22,25,26 1Летописи 12:8.

II. Приятел на Давид, който го последвал, когато Давид е гонен от Саул и често му носел послания от Бога - 1Царе 22:5; 2Царе 24:11-19, 1Летописи 21:9-19; 2Летописи 29:25. Св. Писание го нарича пророк и Давидов гледач. От 1Летописи 29:29, разбираме, че от него е написано и едно житие на Давид.

III. Бог на честа (късмета) - Исая 65:11.« Назад