за Христос

Библейски Речник / Благодат

Божествената благодат е любовта и милостта, които даром и незаслужено Бог дава на грешните в спасението им чрез Исус Христос - Йоан 1:17 Йоан 3:16; Римляни 3:24-26. Хората чрез Бога намират опрощение на греховете си само по благодат, чрез изкупителната кръв на Господ Исус Христос.

Божията благодат е източникът, от който идва цялото спасение - Римляни 11:6; 2Тимотей 1:9. Благодатта на нашия Господ Исус Христос, и тази на Святия Дух са неотменими части на благодатта на Отец. Благодатта на хората, или истинната святост - 2Петрово 3:18, са капки от изворът на божествената благодат.« Назад