за Христос

Библейски Речник / Бич

Наказанието с бич, е било обикновено между евреите. Самият Спасител е бил подложен на тези варварски и позорни мъки - Йоан 19:1. Мойсей пише във Второзаконие - Второзаконие 25:1-3, че ударите с камшик не трябва да надвишават четирдесет. По-късно с цел евреите да не се увличат да удрят повече от четиридесет пъти, установили тридесет и девет удара или тридесет удара с тривървест бич. Апостол Павел във 2Коринтяни 11:24, ни известява, че по различни времена евреите са го удряли с камшик пет пъти по тридесет и девет удара, а в следващия стих споменава, че наказанието с тояга е било различно от наказанието с бич, тъй като в 25 стих казва "три пъти бях бит с тояги". Няма съмнение, че наказанието с тояга се е прилагало по заповед на Римските чиновници. Павел, като Римски гражданин не е трябвало да бъде наказван по този начин, защото според Римския закон наказанието с тояги се е прилагало само към роби и странници. Виж Деяния 16:22,37 Деяния 22:25-29.


« Назад