за Христос

Библейски Речник / Четверовластник

"Четверовласник", точно обозначава "управителя на четвътата част от една държава или област", но в Новия Завет е един титул, който се дава на онези, които управляват каквато и да е част от едно царство или област, с власт подчинена само на Римските императори. Така Ирод Велики и брат му, бяха по едно време назначени от Антоний четверовластници на Юдея. След смъртта си, Ирод Велики остави половината от царството си на Архелай с титулът "областен управител", а другата половина се раздели между другите му двама синове, (Ирод Антипа и Филип), с титулът "четверовластници". Виж Ирод I и II. И за Лисаний се казва, че е бил четверовластник в Авилиния - Лука 3:1. За Ирод Антипа се говори в Матей 14:1; Лука 3:19 Лука 9:7; Деяния 13:1, че бил четверовластник. Като властта на четверовластниците била сходна с царската власт, затова Ирод се нарича "цар" - Матей 14:9; Марк 6:14.


« Назад